Новини

Правителството отчита бюджетен излишък от 1 777,7 млн. лв. за първото полугодие

Министерският съвет одобри касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за първото полугодие на 2017 г. По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юни 2017 г. е положително - в размер на 1 746,7 млн. лв. (1,8% от прогнозния БВП) и се формира от излишък по националния бюджет в размер 1 777,7 млн. лв. и дефицит по европейските средства на стойност 31 млн. лв. Постъпилите приходи и помощи по КФП към юни 2017 г. са 17 481,8 млн. лв. Изпълнението на годишните разчети в групата на данъчните приходи е добро, като към полугодието са постъпили 51,9 на сто от данъчните приходи, планирани за цялата 2017 г. Неданъчните остават близки до отчетените за първите шест месеца на 2016 г., докато при постъпленията от помощи се регистрира намаление основно поради базов ефект в 2016 г., свързан с възстановени в началото на 2016 г. разходи от ЕК към България, които са извършени в края на 2015 г., когато бе пикът на плащанията по проектите по предходния програмен период 2007-2013 г. Поради тази причина общите приходи и помощи по КФП са номинално по-ниски от отчетените към полугодието на 2016 г., но ако се елиминира влиянието на европейските средства, на съпоставима база приходите по националния бюджет отчитат ръст със 6,8%. Приходите от преки данъци са 2 771,0 млн. лв., или 54,4% от предвидените, като спрямо същия период на предходната година нарастват с 232 млн. лв. (9,1%). Постъплениятаот косвени данъци са 7 110,3 млн. лв., което е 50,7% от разчетите за годината. Приходите от ДДС са 4 730,9 млн. лв., или 53,9% от планираните. Съпоставени с предходната година нарастват с 375,3 млн. лв. (8,6%). Размерът на невъзстановения ДДС към 30.06.2017 г. е 64,9 млн. лв. Разходите по КФП към юни 2017 г. са 15 735,1 млн. лв., което е 42,8% от годишните разчети. За същия период на 2016 г. бяха 14 638,7 млн. лв. Нарастването на разходите е основно поради по-високия размер на социалните и здравноосигурителните плащания. Размерът на фискалния резерв към 30.06.2017 г. е 13,2 млрд. лв., в т.ч. 12,2 млрд. лв. депозити в БНБ и други банки и 1 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и др.