Новини

Столичният район „Витоша” обяви обществена поръчка за саниране на блок на бул. „Братя Бъкстон”

Столичният район „Витоша” обяви обществена поръчка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във връзка с "Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Поръчката е разделена на три обособени позиции. Обособена позиция №1 е за Инженеринг (проектиране и строителство) за „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. 2. Обособена позиция №2 – Изготвяне оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41. (по обособена позиция 1). 3. Обособена позиция № 3 -Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на „Сграда с административен адрес гр. София 1618, ж.к. Бъкстон, ул. „Ген.Суворов“ № 28а, бл. 41.Стойността е 1 191 118.17 лв. без ДДС. Продължителността е 110 дни. Оферти могат да бъдат подавани до 20.09.2017 година. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=800161&mode=view