Новини

ЕК приема инициатива за насърчаване на чиракуването в Европа

Европейската комисия прие предложение за Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване. Тази инициатива, която е под формата на препоръка на Съвета, представлява част от Новата европейска програма за умения, стартирана през юни 2016 г. Тя е свързана също така с европейския стълб на социалните права, който предвижда право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот. В резултат на широка консултация в препоръката са набелязани 14 ключови критерия, които държавите членки и заинтересованите страни следва да използват за създаването на качествено и ефективно чиракуване. Инициативата ще допринесе за повишаването на пригодността за заетост на чираците и за стимулирането на личното им развитие и по този начин за формирането на високо квалифицирани работници, които притежават подходящите умения, съответстващи на потребностите на пазара на труда. Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви:„Чиракуването често е трамплинът, от който се нуждае един млад човек, за да навлезе в професионалния живот. Днес представяме предложения за усъвършенстването на тази ценна обучителна дейност, така че тя да бъде от полза както за работодателите, така и за учащите се. Крайната ни цел е да улесним интеграцията на младите хора на пазара на труда, като зачитаме многообразието от образователни системи и системи на обучение в държавите членки.“ Заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, каза: „Осигурявайки пряка връзка между теорията и практиката и между образованието и пазара на труда, качественото и ефективно чиракуване представлява конкретен начин за оказване на помощ на младите хора да навлязат добре подготвени в трудовия свят, като едновременно с това прави човешкия капитал на Европа по-силен. Това от своя страна е от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на нашите общества и икономики.“ Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсензаяви: „Искаме младите хора да придобиват уменията, от които се нуждаят, за да работят. Чиракуването се счита за „златен стандарт“ в професионалното образование и обучение. Две трети от чираците получават работа веднага след като завършат обучението си. С оповестената днес нова рамка определяме елементите, които правят чиракуването привлекателно. След като бъде приета, рамката ще гарантира, че качественото чиракуване предоставя ползи и на учащите се, и на работодателите.“ Предлаганата рамка определя седем критерия за условия на обучение и труд, по които ще се оценяват качеството и ефективността на чиракуването: 1) писмен договор; 2) резултати от обучението; 3) педагогическа помощ; 4) елемент, свързан с работното място; 5) заплащане и/или компенсация; 6) социална закрила; 7) здравословни и безопасни условия на труд. Рамката съдържа също така седем критерия за рамкови условия: 8) регулаторна рамка; 9) участие на социалните партньори; 10) подкрепа за предприятията; 11) гъвкави модели и мобилност; 12) професионално ориентиране и повишаване на осведомеността; 13) прозрачност; 14) осигуряване на качество и проследяване на професионалното развитие на лицата, завършили успешно чиракуването. Комисията подпомага изпълнението на тези критерии чрез отпускането на съответно финансиране от ЕС. Само Европейският социален фонд отпуска средства в размер до 27 милиарда евро за образование и обучение, а ЕС подпомага чиракуването и чрез разнообразни други инструменти. Европейският алианс за професионална подготовка е мобилизирал до момента повече от 750 000 предложения за трудова дейност, насочени към младите хора. По линия на гаранцията за младежта вече са били отправени поне 390 000 предложения за чиракуване, тъй като чиракуването е една от четирите възможности, които трябва да бъдат предоставени на младите хора след четири месеца безработица. Програмата „Еразъм+“ подкрепя мобилността за чираци, включително чрез новата инициатива „ЕразъмПро“, насочена към подпомагането на 50 000 места за обучение на учащи се в предприятия в чужбина за периода 2018—2020 г. Усилията за по-голямо предлагане на възможности за чиракуване дават резултат и поради това от жизненоважно значение е да бъдат определени критериите за успех. Новата рамка предоставя именно това.