Наука

Проведе се Националният дискусионен форум „Устойчиво строителство – устойчиво развитие“

Георги Сотиров Научно-техническият съюз по строителство в България (НТССБ) организира поредния Национален дискусионен форум „Устойчиво строителство - устойчиво развитие". В него взеха участие зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ - Пловдив, експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на околната среда и водите (МОСВ), икономисти, специалисти по информационни технологии, представители на общински администрации. Силно беше присъствието на учени и преподаватели от висшите училища по строителство и архитектура. Сред тях бяха проф. д- р инж. Фантина Рангелова, декан на Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и ръководител катедра „Организация и икономика на строителството”, доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения" в Архитектурния факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, проф. д.т.н. инж. Константин Казаков от Висшето строително училище „Любен Кара­велов”. Целта на форума бе да се обсъдят проблемите за устойчивото строителство, чрез което се решават проблеми по опазване на околната среда, управлението на строителните отпадъци, подобряването на енергийната ефективност на сградите, намаляването на парниковите газове и въглеродния диоксид. Ще припомним, че НТССБ е най-старата творческо-професионална организация, която обединява инженери-строители от системата на висшето и средното образование, държавната администрация, строителните и проектантските организации, както и бъдещи инженери – магистри и докторанти. В своето встъпление акад. Ячко Иванов, председател на НТССБ, обърна внимание на факта, че още от 1987 г. ООН създава Комисия за околна среда и развитие. Тя дефинира устойчивото развитие, което задоволява потребностите ни днес, без да допуска компромис с потребностите на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. С това разбиране се поставя началото на новата парадигма - устойчиво развитие. То практически касае целия спектър от дейности, които се извършват на планетата. Отнася се на първо място за населението, за подходящи, екологични и устойчиви технологии, за използваната енергия с постепенното изключване на въглищата и развитие на възобновяемите източници, с екологичното управление на строителните материали, природните ресурси и отпадъците. Акад. Иванов подробно се спря и на мисията „устойчиво строителство”, като се отчита фактът, че отрасълът е един от най-големите консуматори на ресурси в Европа и света. Чрез утвърждаване на новата идея се създават условия за удължаване на жизнения цикъл на сградите и съоръженията, подобряват се жизнените условия на днешните и бъдещите поколения и се гарантира развитието на бранша в страната. Председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов обърна внимание върху сериозните проблеми с кадрите, особено тези с изпълнителски функции. „Младите специалисти, включително и строителните инженери, ще останат в страната, ако има с какво да ги привлечем. Приказките за мотивация, градивност и т.н. вече не работят. Младите хора имат достатъчно възможности за информиране“, заяви Пламен Иванов и посочи, че и научните форуми трябва да се насочват директно към онези фактори, от които се очакват по-бързи резултати. Инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството: Географските информационни системи са в основата на вземането на правилните решени Устойчивото развитие наистина е много актуална и важна тема и в нея влиза и строителството. Взимането на информирани решения и правилното управление на различни програми, включително и енергийната, ще помогне в бъдеще да избегнем някои от проблемите по качеството например. По отношение на устойчивото строителство трябва да коментираме и различните наредби, много от които свръхрегламентират. Дори елементарните неща в строителството ги определяме с над 240 страници. Къде тогава остава творчеството? Иначе аз съм технократ по мислене и мога да оценя политиките, които провеждаме. Факт е, че най-голямата заетост сега е в строителството. През тази година обемите там нараснаха - и от публичния сектор, и от частните инвестиции, които допринасят значително за развитие на цялата икономика. Но трябва да признаем, и за това е този форум, че още сме в дълг на устойчивото строителство, което е призвано да остави далеч след нашите поколения образци на модерна, запомняща се, щадяща природата продукция. Същевременно обаче демографската криза, но не само тя, стопира и извади на показ сериозни проблеми във висшето образование, касаещо сектора. Там в отделни факултети тази година са приети по 3 - 4 души, а има специалности с нито един първокурсник, както е в хидротехническото строителство. А държавата в момента реализира три нови язовира… Качеството на обучението е високо, но инженерните дисциплини са трудна работа. Обръщам специално внимание и на изграждането на географските информационни системи, които са в основата на вземането на правилните решения и дават устойчивост във времето. Устойчивото строителство е свързано с всички нас, то не съществува само за себе си. Доц. д-р инж. Милена Кичекова, ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения", Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър":  Стартираме нова интердисциплинарна програма с международни експерти Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” ще стартира нова магистърска програма в края на тази година, озаглавена „Устойчиво строителство“. Идеята за създаването й възникна на база на предизвикателствата, които съвременните градове поставиха пред цялото общество. Не трябва да забравяме, че устойчивите селища имат редица икономически, социални и екологични предимства. Специалността се създаде благодарение на дългогодишното партньорство на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” с Българския съвет за устойчиво развитие BGBC, Научно-техническия съюз по строителство в България и след гостуването на проф. Уилям О’Брайън, преподавател в университетите Харвард и Кларк, който е и директор на новата магистърска програма. Устойчивите сгради ограничават въздействието си върху околната среда, като запазват възможно най-много енергия и вода. Те са изградени от рециклирани или възобновяеми материали, за да постигнат максимална ефективност на ресурсите. Зелените строителни работни места включват широка гама от дейности, включително архитектура и проектиране, реализация, производство и доставка на материали, поддръжка, продажба и др. В програмата ще се обучават хора от различни професионални направления. Тя ще обхваща широк спектър от знания, умения и компетентности, свързани с устойчивото планиране и строителство, стратегическото управление и иновациите в сектора. В този смисъл това е една интердисциплинарна програма, в която ще се включат и международни експерти. По този начин ще се опитаме да съберем опита и добрите практики на различни чужди строителни и архитектурни школи, като се опитаме да дадем едно по-широко тълкувание на понятието устойчиво строителство.