Анализи

Хуманизиране на западната ос на софийския център (по булевард „Тодор Александров”)

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ВСУ „Любен Каравелов” Западната ос на главния столичен център по булевард „Тодор Александров“ понастоящем е просто една транзитна автомобилна улица, която няма характер на красив и удобен за пешеходците и велосипедистите градски булевард. Нейното хуманизиране, екологизиране, естетизиране и функционално интегриране е въпрос на професионално предизвикателство от общоградско значение. Изследването на тези възможности разкрива голям градоустройствен потенциал, който не е проучван и анализиран от гледна точка създаването на нов облик на булеварда, богато озеленен, пешеходно и велосипедно удобен и осигуряващ по-добра достъпност на прилежащите от двете му страни контактни територии на главния столичен център. Разглежданата в настоящото изследване територия включва бул. „Тодор Александров“ и контактната му зона от бул. „Константин Величков“ на запад до бул. „Мария Луиза“ на изток. Напречният профил са два пешеходни тротоара, две улични платна с по три ленти за автомобили и една лента за велосипеди и разделителна ивица, всичко с минимална обща ширина от 31 м. Разделителната ивица е широка около 1 м, изградена е с бордюри и метални мантинели и е без озеленяване. Разстоянията между кръстовищата по бул. „Тодор Александров“ в разглеждания участък са два до три пъти по-големи от аналогичните между кръстовищата по напречните комуникационни артерии, които са от равностойно или по-важно значение за комуникационно-транспортната система на градския център и на столицата като цяло. Последното обстоятелство значително намалява достъпността между териториите от двете страни на булеварда, който се превръща по тази причина в делител, а не в обединител на двете в близкото минало неразделни части от главния градски център. Допълнително влияние върху облика има заниженото озеленяване в комбинация с лошите пешеходни и велосипедни връзки, което контрастира негативно на високата плътност и интензивност на застрояване. Неприятната картина се допълва от хетерогенната структура на силуета от двете страни на бул. „Тодор Александров“, липсата на пасажни и други форми на проникване на общественото обслужване в дълбочина на ограждащите квартали и транзитен, магистрален характер на автомобилно движение. Сравнителният анализ с подобни градски публични пространства в други големи европейски градове показва, че е възможна съществена промяна с включване на повече зеленина, повече кръстовища и по-добра пешеходна, велосипедна и автомобилна достъпност. След разработване на вариантни проучвания за обновяване на разглеждания булеварден участък се стига до извода за ново градоустройствено третиране на това публично пространство. Примерът се илюстрира в няколко експериментални изображения, сравнения и заключения. Експериментални резултати, сравнителен анализ и изводи От схемата е видно, че бул. „Тодор Александров“ не обединява, а разделя северната от южната прилежаща територия на центъра. Достъпността между зоните от двете страни на булеварда е нарушена. Предлага се бул. „Витоша“ и бул. „Цар Освободител“ да са транспортно успокоени пешеходни зони. От сравнителния анализ се вижда, че напречните на бул. „Т. Александров“ рингови артерии като „К. Величков“ и „Опълченска“ имат кръстовища на много по-малки отстояния независимо от своето важно комуникационно-транспортно значение. Този факт доказва неблагоприятна диспропорция по приетия критерий за сравнение. Вследствие на това се предлагат три нови кръстовища и широка зелена разделителна ивица с пешеходно и велосипедно движение от бул. „М. Луиза“ и бул. „К. Величков“. Концепцията предвижда отпадане на кръстовището пред МС и НС. Изследването на напречния профил на булеварда доказва възможността за обособяване на широка зелена ивица с двуредова едроразмерна дървесна растителност, осигуряваща сянка за пешеходно и велосипедно движение. Две ленти в посока в основните участъци и три в посока пред всяко кръстовище с обособяване на левия завой са напълно достатъчни за бул. „Т. Александров“. Това осигурява необходимата пропускателна способност, която ще бъде съизмерима или по-добра от тази при кръстовището с бул. „Мария Луиза“, както и в зоната на площад „Независимост“ и на бул. „Княз Александър Дондуков“, където вместо разделителна ивица има обособено трасе на трамвай. От анализа следват изводите за предимствата на предложението за обновяване на бул. „Тодор Александров“. С настоящето изследване се доказва, че е възможно и че ще допринесе редица градоустройствени предимства обновяването на бул. „Т. Александров“ в участъка между бул. „Константин Величков“ и бул. „Мария Луиза“, при което да се създаде широка и богато озеленена разделителна ивица с пешеходно и велосипедно движение и обособяването на три нови кръстовища. Предложените три нови кръстовища на бул. „Т. Александров“ с улиците „Княз Борис I“, „Антим I“ и „Брегалница“ ще подобри значително достъпността от двете страни на булеварда и ще осигури комфортно и по-начесто пешеходно, велосипедно и автомобилно пресичане, както и обръщане в обратна посока. Новите кръстовища ще допринесат и за развитието и оптимизирането на характерната за градския център активност на общественото обслужване. Усещането за булеварден характер на пространството, привлекателността и атрактивността на мястото ще се засили. Предложената широка зелена разделителна ивица ще замени естетически недопустимите за този участък на булеварда метални мантинели. Тази нова и богато озеленена ивица ще служи не само за пешеходно и велосипедно движение, но и за краткотраен отдих, за колорит чрез дървесната растителност и мн. др. Скоростта на движение в разглеждания участък от булеварда е ограничена до 50 км/ч, но реалната на преминаващите автомобили е много по-голяма и с риск за произшествия. Това е така поради раздалечените кръстовища, трите ленти в посока на движение и усещането за магистрала, а не за тих градски булевард. Може да се твърди с голяма степен на сигурност, че проучването илюстрира четири очаквани ефекта от обновяване на бул. „Т. Александров“ с повече кръстовища и по-широка, добре озеленена разделителна ивица. Интеграционен ефект от подобрената достъпност на прилежащите територии. Това стимулира общественото обслужване. Екологичен ефект от много по-силното озеленяване в разделителната ивица с висока дървесна и ниска тревна и цветна растителност. Естетически ефект от премахването на метални мантинели и създаването на красиво озеленено градско булевардно пространство. Хуманистичен социален ефект от подобряването на пешеходното и велосипедното движение, повишената достъпност, привлекателната среда, удобното обществено обслужване, ниската скорост на автомобилите и мн. др. Разделителната ивица е най-широка и най-озеленена между кръстовищата и осигурява обособяване на необезпокоявано провеждане на левия завой, без да се получава характерното за съществуващото състояние изчакване и задръстване в зоната на кръстовището поради необособена лента за ляв завой. Това е възможно, без да се намалява пропускателната способност на булеварда в зоната на кръстовището. Изводи Потвърждава се хипотезата за предимствата от обновяване на булевард „Тодор Александров“ в участъка между бул. „К. Величков“ и „М. Луиза“ с увеличаване броя на кръстовищата и обособяване на широка, добре озеленена разделителна ивица. ЛИТЕРАТУРА [1] ОУП на СО [2] ПУП на части от територията в обхвата на проучването [3] Кадастрална карта [4] Обемно-устройствено проучване на зоната по информация на НАГ-СО