Новини

Обявен е търг за изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към кв. „Слатина“

Обявена е обществена поръчка за изготвяне на идеен проект за отклонение от трета метролиния към кв. „Слатина“. Възложител е „Метрополитен“ ЕАД. Търгът обхваща изготвянето на идеен проект за изграждане на отклонение от трета метролиния към кв. „Слатина” с дължина на трасето 5590 м и 6 броя станции. Границите на проекта са както следва: началото на отклонението се предвижда да се извърши в участъка между МС 6 и МС 8 на метролиния 3 при ул. „Шипка“ в зоната на Военна академия, за което има разработен примерен идеен проект по част "Конструкции“. Краят на отклонението се предвижда да е от източната страна на съществуващия пешеходен подлез под бул. "Цариградско шосе". Предвижда се цялото трасе да е подземно, като участъкът между МС 3 и отклонението при ул. „Шипка“ трябва да се проектира за изпълнение по НАТМ (нов австрийски тунелен метод), като се допуска и друг тунелен метод, а от МС 3 до МС 1- по открит способ с укрепен котлован или по милански метод. Ситуирането на метростанциите трябва да се съобрази с наличната подземна и наземна инфраструктура, чието проучване е в обхвата на настоящата поръчка. В обема на обществената поръчка се включва: проучване на съществуващата инженерна инфраструктура; изготвяне на Подробен устройствен план за трасето на линията на метрото, с план за линейна регулация, придружен със схеми на инженерната инфраструктура; изготвяне на идеен проект за метротрасе с дължина 5590 м и 6 броя метростанции със съответни чертежи и количествени сметки по всички специалности /части/, съгласно Техническата спецификация. Индикативната стойност е 2,4 млн. лв. Краен срок за получаване на офертите е 15 януари.