Новини

Министър Радев представи приоритетите и мерките на Националния съвет по превенция на престъпността за 2018 г.

Министърът на вътрешните работи Валентин Радев председателства новия състав на Националния съвет по превенция на престъпността, сформиран през октомври, в който участват 12 заместник-министри и ръководители на агенции и дирекции, които имат отношение към проблема. На заседанието участниците приеха Отчет за изпълнение на приоритетите и целите от Плана за превенция на престъпността през миналата година. Приета бе и работна програма за 2018 година, в която като основен акцент са изведени мерките, свързани с ограничаване на измамите и посегателствата над възрастни и самотноживеещи хора, пресичане кражбите на селскостопанска продукция, ограничаване на незаконната сеч и незаконната търговия с културни ценности, както и намаляване на престъпленията против собствеността. Включени са и мерки, насочени към намаляване насилието сред децата и младежите, ограничаване броя на необхванатите и преждевременно напусналите образователната система деца; повишаване на образователния, културния и социалния статус на маргинализираните групи от обществото.

Министър Радев посочи, че превенцията и противодействието на конвенционалната престъпност са сред основните приоритети в Програмата за управление на правителството на страната за периода 2017 – 2021 година, изтъквайки, че превантивната дейност може да бъде успешна само, ако са ангажирани и си взаимодействат държавни и местни органи, обществени организации и граждани. „Тъй като престъпността е сложно социално явление, резултат от влиянието на много фактори като социално-икономическото състояние на страната, жизненото равнище на гражданите, качеството на образованието и обхвата на децата в образователната система, а също и семейната среда, институциите и обществеността следва да си сътрудничат и да работят съвместно за противодействието й и най-вече за нейната превенция“, заяви министър Радев при откриването на заседанието. Той припомни, че през април 2016 година от предишния състав на Националния съвет по превенция на престъпността е одобрен План за изпълнение на приоритетите и постигане на целите за периода 2016 - 2018 г., който включва 5 приоритета и над 110 мерки за борба с конвенционалната престъпност. Изграждането на устойчиви партньорства за превенция на престъпността между органите на държавната власт, неправителствените организации, бизнеса и гражданското общество е сред основните приоритети, залегнали в плана, наред с изграждането на сигурна и безопасна среда в населените места и създаване на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска култура. Друг основен приоритет е създаване на условия за намаляване на риска от престъпления сред уязвими групи.

На заседанието директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Христо Терзийски запозна участниците с това как полицията си взаимодейства с органите на местната власт и самоуправление по линия на превантивната дейност.