Новини

Министър Димов: Концесията за ски зона Банско трябва да отговаря на действащото законодателство

"Концесията за "Ски-зона Банско", която е от 2001 г., трябва да бъде приведена в съответствие със сега действащото законодателство". Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов след кръгла маса в МОСВ, на която бяха обсъдени проектите на решения на Министерски съвет за промяна на плана за управление на Национален парк „Пирин” и за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски-зона с център гр. Банско". "Ясно е, че трябва да постигнем такова управление на "Ски-зона Банско", че да няма опашки на лифтовете. Ясно е, че автомобилният транспорт замърсява много повече от въжения, защото лифтът е електрическо съоръжение“, каза министър Димов. По думите му концесиите са инструмент за покана към инвеститорите и ние трябва да дадем ясен пример, как може да бъдат развивани те в България. "Това, което се случва с Банско не е добър пример и трябва да преминем в следващ етап на развитие", категоричен беше той.  Министър Димов увери, че няма основания за притеснения относно опазването на частта на Национален парк "Пирин", определена за обект на световното наследство от Комитета на световното наследство на ЮНЕСКО. Министърът уточни, че изграждането на ски писти и съоръжения може да се извършва само в границите на "буферната зона" на обекта. В зоната няма да има никакво строителство, освен на ски писти, ски съоръжения и свързаната с тях техническа инфраструктура. В кръглата маса участваха министрите на туризма Николина Ангелкова, и на младежта и спорта Красен Кралев, представители на други министерства и ведомства, на Национален парк „Пирин“, на община Банско, бившите министри на околната среда и водите Нона Караджова и Евдокия Манева, народни представители, експерти и представители на неправителствени организации. Всички присъстващи се изказаха в подкрепа на предложените проекти.  Министър Ангелкова заяви, че подкрепя изграждането на втори лифт в Банско. Според нея на дискусията е заявено достатъчно ясно, че няма как на територията на концесията да се извърши каквото и да е строителство, без да мине през всички процедури, съгласно националното и европейското законодателство, включително и ОВОС, така че Национален парк "Пирин" е абсолютно защитен.  Министърът на младежта и спорта Красен Кралев заяви, че категорично стои зад идеята за втори лифт. Според него трябва да се изградят писти и кабинкови лифтове, които да направят и спортния туризъм, и практикуването на зимни спортове достъпни за всеки български гражданин. На кръглата маса беше обяснено, че целта на изменението на Концесионния договор за "Ски-зона с център гр. Банско" е прецизиране и поставяне на договора на ясна основа, в съответствие с действащото законодателство. Предвижда се залагане на ясни санкционни механизми за нарушения от страна на концесионера. Променя се и методиката за формиране на концесионната такса, което ще доведе до поне двойно увеличение на приходите от нея. Чрез изменението на концесионният договор еднозначно ще бъдат определени предметът и обектът на концесия. Концесията ще е за изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията на риск на концесионера. Възнаграждението ще се състои от правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията. Самият обект ще се определи като спортен и туристически комплекс "Ски-зона с център гр. Банско", представляващ частта от Национален парк "Пирин". Обектът ще е съвкупност от съществуващите към датата на сключване на концесионния договор ски писти и трасета, както и изградените след сключването на концесионния договор ски писти, трасета и обслужващите ги лифтове, влекове и другите съоръжения. Концесията ще включва и туристическата, спортната и техническата инфраструктура, включително обществено обслужващи и технологични сгради и преместваеми обекти. С изменението на договора ще се допълнят условията за осъществяване на концесията, като се определи, че изграждането на ски писти и трасета и обслужващите съоръжения и обекти може да се извършва само съгласувано с концедента, след влязъл в сила устройствен план и в границите на "буферната зона" на обекта на световното наследство, определена от Комитета на световното наследство на ЮНЕСКО и след провеждане на изискуемите процедури по екологичното законодателство. Всички подобрения, които са изградени от концесионера върху концесионната площ ще са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация. Ще се включат текстове, с които еднозначно да бъде определен основният метод за изчисляване на концесионното плащане и показателите, които го формират, като ефектът ще бъде минимум двойно увеличение на концесионното плащане. Ще се уточни, че плащането по Закона за защитените територии на концесионера към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите, представлява сума от 5 на сто върху годишното концесионно плащане, но не е част от това плащане. По този начин ще се прекратят споровете относно задължението на концесионера да заплаща тази допълнителна сума. На концесионера ще се вменят и редица задължения, като изработване на специализирана карта, регистър и информационна система на концесионната площ и осигуряване  изработването на подробен устройствен план на концесионната площ, заедно с план-схеми на елементите на техническата инфраструктура и схеми на преместваемите обекти. С изменението на договора ще се определи отговорността на страните при неизпълнение на условията за осъществяване на концесията и ще се въведат клаузи за санкции и неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри на договора. Към момента договорът предвижда единствено неустойки за забавено плащане на концесионното възнаграждение.