Новини

Близо 59 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ по ОП „Конкурентоспособност”

58 674 900 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, осигурена по най-новата обявена процедура по ОП „Конкурентоспособност” – „Технологична модернизация в големи предприятия”. Процедурата бе обявена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия на 4 юни тази година, а крайният срок за получаване на проектни предложения е 7 септември 2010 г.

Процедурата ще осигури подкрепа за технологичната модернизация на големите предприятия в България чрез финансиране на инвестиционни проекти, пряко свързани с внедряването на иновативни продукти, процеси, услуги и технологии. Условието е предприятията да имат 3 приключени финансови години (смятано след 2007 г.) и да са реализирали нетни приходи през последната приключена финансова година (2009 г.) в размер на минимум 5 млн. лв. Минималният размер на безвъзмездната помощ, за която могат да кандидатстват предприятията, е 1 млн. лв., а максималният – 4 млн. лв. 85% от тези средства са от Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, а останалите 15% са от републиканския бюджет. Друго условие е интензитетът на помощта да не надвишава 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, като останалите 50% трябва да бъдат осигурени от кандидата. Пълните насоки и пакет с документи може да намерите на сайта на управляващия орган на програмата www.opcompetitiveness.bg.