Новини

Одобрен е годишният доклад за събираемостта на приходите

Правителството одобри доклада за изпълнените мерки и дейности през 2017 г. при прилагането на Единната национална стратегия за повишаване на събираемостта на приходите, справяне със сенчестата икономика и намаляване на разходите за спазване на законодателството 2015-2017 г. Това е третият документ по Стратегията, върху който непосредствен контрол осъществява Министерството на финансите. Докладът съдържа информация за напредъка по изпълнението на мерките, представени в Плана за действие към Стратегията през миналата година. Той е структуриран в четири части, а отчетът за изпълнението на всички мерки е представен в табличен вид. Отчетната информация обхваща мерки, адресиращи направените от Съвета на ЕС специфични препоръки към България през последните няколко години. Докладът ще бъде публикуван днес в интернет страницата на Министерството на финансите.