Новини

България подкрепи избора на нова координираща структура, подпомагаща Дунавската стратегия

С взетото решение в рамките на съвместното заседание на Комитета за наблюдение по програма „Дунав“ 2014-2020 и Националните координатори по Дунавската стратегия, проведено на 18 юли в гр. Сплит, Хърватия, приключиха успешно усилията на Българското председателство на Дунавската стратегия за постигане на консенсус между държавите от Дунавския регион за избор на нова координираща структура, подпомагаща изпълнението на Стратегията. В рамките на своето председателство България подсигури провеждането на конструктивен дебат относно избора на новата структура, с цел гарантиране на приемственост и по-нататъшно подобряване на управлението и координацията на Стратегията. City of Vienna – Австрия, в партньорство с Министерството на регионалното развитие, публичната информация и европейските фондове на Румъния, ще поемат организацията и функционирането на новата структура. Членовете на Комитета за наблюдение и Националните координатори оцениха високо съвместното проектно предложение на Австрия и Румъния, което беше одобрено с консенсус от всички представени на срещата държави. Заместник-министър Деница Николова, в качеството ѝ на Национален координатор на Стратегията за България, също изрази подкрепа за проектното предложение на Австрия и Румъния. Тя представи и информация за напредъка в подготовката на Годишния форум на Дунавската стратегия в София през м. октомври 2018 г. В рамките на съвместната среща бяха представени и обсъдени резултатите от оценката на проектните предложения по Фонда за разработка на проекти по Специфична цел 4.2 на програма „Дунав“, свързана с подобряване на системите за управление и капацитета на институциите, ангажирани с развитието и изпълнението на целите на Дунавската стратегия. Одобрени са общо 19 предложения, с участие на 9 български партньори, от които 4 водещи партньори (Асоциация на българските енергийни агенции, Регионална агенция за предприемачество и иновации-Варна, Фондация за създаване на ефективни алтернативи и WWF България). На 17 юли 2018 г. в гр. Сплит се проведе и осмото заседание на Комитета за наблюдение по програма „Дунав“ 2014-2020. Членовете на Комитета за наблюдение обсъдиха и приеха концепцията и следващите стъпки за подготовка и отваряне на Трета покана за набиране на проектни предложения по програмата. Поканата се предвижда да бъде отворена по всички приоритетни оси, покриващи иновации, подобряване на капацитета, управление на качеството на водите, транспорт, веломаршрути и др., през м. октомври 2018 г. Тематични информационни събития по време на поканата (със съдействието на националните звена за контакт по програмата) ще бъдат организирани във всички държави от Дунавския регион.