Новини

Министър Петков обсъди актуални въпроси на социалния диалог с организациите на работодателите и синдикатите

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков проведе среща с представители на национално представителните организации на работниците, на служителите и на рабoтодателите. По време на разговора бяха обсъдени по-нататъшните действия по изготвяне на Рамково споразумение за договаряне и определяне на минималната работна заплата и използването на други механизми за договаряне на цената на труда. Срещата се състоя днес в Министерството на труда и социалната политика. В разговора участва и заместник-министър Султанка Петрова и експерти на институцията. Социалните партньори изразиха становище, че е необходимо да се намерят по-ефективни инструменти за договаряне на минималните възнаграждения в различните икономически дейности. Представителите на синдикалните и работодателските организации се обединиха около мнението, че това може да се случи чрез насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията и на браншово ниво с цел разширяване на неговия обхват. В този контекст синдикалните организации поставиха въпроса за ратифициране от България на  Конвенциите 151 и 154 на Международната организация на труда, които се отнасят за трудовите отношения в държавната служба и колективното трудово договаряне. Министър Бисер Петков представи информация за обсъжданите теми на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе миналата седмица във Виена, Австрия. По време на форума беше направен преглед на новите форми на заетост и влиянието на дигитализацията и роботизацията върху пазара и качеството на труда. В тази връзка министър Петков предложи социалните партньори да излъчат свои представители, които да анализират  въздействието на тези нови тенденции и в България. Следващата среща на Министерството на труда и социалната политика със социалните партньори ще се проведе в началото на септември.