Обществени поръчки

Обявиха поръчка за допълнително изграждане на сгради към завода за отпадъци в с. Яна

Столичната община обяви търг за избор на изпълнител за допълнително изграждане на сгради към завода за Механично-биологично третиране на отпадъци с производство на RDF гориво, разположен в с. Яна, местност „Садината”, район Кремиковци. Поръчката е изпълнение на дейностите на инженеринг. Избраният изпълнител следва да извърши проектиране и изграждане (инженеринг) на административно-битова сграда и перално стопанство с РЗП 1834 кв. м.(проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор),авторемонтна и ремонтна работилница с РЗП 900 кв. м.(проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор), закрита автомивка за тежкотоварен транспорт и колесни машини с РЗП 282,20 кв. м(проектиране с опция за строителство и осъществяване на авторски надзор). Стойността е 4183072,36 лв. без ДДС. Показателят „техническо предложение“ ще изгражда 60 % от крайната оценка. Той ще бъде съставен от подпоказател „Професионален капацитет на участника” с тежест 50 точки и подпоказател „Мерки за гарантиране качеството на изпълнението също с тежест 50 точки. Предложената цена ще съставлява 40 % от крайната оценка. Продължителността е 17 месеца. Оферти се подават до 7 август. http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=918984&mode=view