Одобрено е изменение на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Прочетена: 28

Правителството прие изменение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет. Основните промени са свързани с прехвърляне на резерв за изпълнение от 6% по приоритетни оси 2, 3, 4 и 5 (ПО 2, 3, 4 и 5) в резултат
на което се изменя процентното съотношение на средствата за всяка Тематична цел и всеки Инвестиционен приоритет. Променят се сумите по съответните приоритетни оси във финансовия план на програмата и размерът на финансовия показател „Общ размер на сертифицираните разходи от Сертифициращия орган“ по ПО 2, 3, 4 и 5, както и
разпределението на средствата по кодове на интервенции по съответните приоритетни оси. Също така са изменени стойностите на предложения индикативен ресурс за финансови инструменти по ПО 1 и 2, след извършената актуализация през 2018 г. на документа „Предварителна оценка на финансови инструменти и инвестиционна стратегия за финансови инструменти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. В резултат от актуализацията на инвестиционната стратегия за финансови инструменти за приоритетна ос 2 „Отпадъци“ е предложено разширение на обхвата на дейностите за финансиране по тази ос. В одобреното изменение на програмата са включени следните нови мерки:
– Пилотни проекти за проектиране и въвеждане на иновативни технологии за събиране на битови отпадъци;
– Пилотни проекти за проектиране и строителство на инсталации за рециклиране на разделно събрани битови отпадъци, различни от биоразградими, включително и осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране;
– Проектиране и изграждане на центрове за повторна употреба на строителни отпадъци, включително доставка на съоръжения и оборудване;
– Дейности по рекултивация на депа.
Новата мярка за рекултивация на закрити депа за отпадъци ще бъде насочена към общини с депа, които бяха предмет на наказателна процедура срещу България в Съда на ЕС.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 17.07.2019. Категория Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: