Новини

СЕВ одобри четири позиции на България за заседания на Съвета на ЕС

На днешното си заседание Съветът по европейските въпроси (СЕВ) одобри проект на позиции на България за заседания на Съвета на ЕС по: икономически и финансови въпроси, околна среда, транспорт, телекомуникации и енергетика, заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси.

Акцентът на предстоящото заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси, което ще се проведе на 20 юни 2011 г. в Люксембург, се очаква да бъде оценката на Националните програми за реформи и Конвергентните програми/Програми за стабилност на страните-членки и направените специфични препоръки по страни. По отношение на България Европейската комисия идентифицира 7 специфични препоръки в ключови области, за преодоляването на които следва да се предприемат конкретни действия и мерки през периода 2011-2012 г. Текстът на препоръките все още не е окончателен, тъй като предстоят дискусии по тях в подготвителните комитети на компетентните Съвети на ЕС. България би могла да приеме без редакция само няколко от препоръките, докато по другите България ще направи бележки и коментари с цел прецизиране на текста на препоръките, който ще бъдат одобрен от ЕКОФИН.

Друг съществен въпрос, който ще разгледат министрите на финансите, е свързан със законодателния пакет за икономическо управление. Председателството има амбицията той да бъде приет до края на месец юни. За тази цел текат усилени преговори с Европейския парламент, тъй като четири от шестте законодателни предложения се приемат с процедура по съвместно вземане на решение. Председателството се стреми да достигне до балансиран компромис, вземайки предвид позициите на държавите-членки и ролите на Съвета и ЕП.

На предстоящото заседание на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 21 юни в Люксембург, ще бъдат обсъдени и приети заключения по приоритетни въпроси на ЕС в областта на околната среда. Предвижда се приемане на заключения във връзка с опазването на водните ресурси и интегрирано устойчиво управление на водите в Европейския съюз и извън него, със Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г. и с Пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност. В Съобщението на ЕК относно Пътната карта е представен план за възможните действия до 2050 г., който може да даде възможност на ЕС да постигне намаляване на емисиите на парникови газове в съответствие с договорената цел – 80-95 %. България поддържа позицията, че междинните фази, предложени от Европейската комисия в Съобщението й -  40% и 60% намаляване на емисиите съответно до 2030 и 2040 г. спрямо нивата им от 1990 г., следва да имат индикативен, а не задължителен характер, и настоява за записването на по-неутрален текст.

Предстоящият Съвет на ЕС  по транспорт, телекомуникации и енергетика (формат Транспорт) ще се състои на 16 юни 2011 г. в Люксембург. Един от основните въпроси, които ще се разгледат от Съвета е предложението за преработка на Директивата на ЕС за създаването на единно европейско железопътно пространство. С това предложение се цели осигуряване на по-добри железопътни услуги за ползващите пътнически и товарни превози чрез увеличаване на конкуренцията на пазара на железопътни услуги. Министрите на транспорта ще проведат и политически дебат относно Бялата книга за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите. България ще подкрепи заложените в Бялата книга цели, но същевременно ще апелира към прилагането на комплексен подход за постигане на целите, отчитащ и индивидуалните особености на отделните държави и акцентиращ върху проблемите на новите страни-членки, като България, които ще имат осезаема необходимост от подкрепа. В рамките на предстоящия Съвет по транспорта, се очаква и подписването на Меморандум за разбирателство между министрите, отговарящи за транспорта в Австрия, България, Чехия, Гърция, Унгария, Румъния и Словакия за изграждането на железопътен коридор за товарен превоз № 7.

На заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, което ще се проведе на 17 юни 2011 г. в Люксембург, ще бъдат представени доклади за напредъка по редица законодателни предложения. Основен акцент, обаче, ще бъде подготовката на заседанието на Европейския съвет на 23-24 юни 2011 година и по-специално оценката на Европейската комисия по Националните програми за реформи и Конвергентните програми/Програми за стабилност на страните-членки и направените специфични препоръки по страни (т.нар. Country Specific Recommendations). Този формат на Съвета на ЕС ще разгледа тези документи в социалния им аспект, както и по отношение на пазара на труда. България има бележки и коментари, както в аналитичната част, свързана с активната политика на пазара на труда, така и във формулировката на самите препоръки. Позицията ни ще бъде изложена по време на подготвителните комитети с цел да се прецизира окончателния текст. Другите незаконодателни въпроси, които ще бъдат разгледани на предстоящия Съвет са свързани с: насърчаване заетостта на младите хора; бъдещето на Отворения метод за координация в социалната област; демографските промени и политики в областта на семейството; преодоляване на детската бедност и насърчаване на благоденствието на децата; изпълнението на Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. и други.