Новини

ЦПРС вече е факт в ЗОП

Централният професионален регистър на строителя (ЦПРС) вече е включен в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществени поръчки, който предстои да бъде разгледан в Народното събрание. Той е записан в него като чл. 53 б:

„Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура по възлагане за обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите по чл. 50, ал. 1, чл. 51 и чл. 53, ал. 1, когато е представил удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя и изискванията на възложителя са покрити от условията за вписване в този регистър.”

В първоначалния ЗИД на ЗОП от април т.г. регистърът не беше включен. След среща на УС на Камарата на строителите в България с министъра по управление на средствата от еврофондовете Томислав Дончев промяната вече е факт.

Благодарение на новия чл. 53 б ще се намали броят на документите, които трябва да представят кандидатите при търговете, а процесът ще бъде улеснен.