Новини

Близо 1,3 млн. жители ще бъдат защитени от наводнения с изграждането на новата система за управление на водите на река Искър

Близо 1.3 млн. жители ще бъдат защитени от наводнения или недостиг на вода с изграждането на Националната система за управление на водите на река Искър в реално време. Тя ще бъде създадена по проект, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и има за цел да намали риска от наводнения в 4 от общо 116-те района със значителен потенциален риск. Това стана ясно по време на представянето на дейностите по проекта днес в Община Елин Пелин. Системата ще служи, за да се предприемат адекватни мерки от всички отговорни институции при аварийни ситуации, както и за уведомяване на населението в случай на природни аномалии. Проектът е пилотен и ще обхване жителите на 8 общини по поречието на река Искър – Столична, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. В процеса на изпълнение може да се идентифицират и други населени места, които ще се ползват от нея, стана ясно по време на официална церемония в Елин Пелин, на която екипът от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) даде старт на дейностите по изпълнението на проекта. Проектът №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“, и е на стойност 6 964 000.00 лв., от които 5 919 400.00 лв. са предоставени като безвъзмездна финансова помощ от ЕС чрез Кохезионния фонд, а 1 044 600.00 лв. – като национално съфинансиране. „Новата система е свързана с изпълнението на първите планове за управление на риска от наводнения“, обясни по време на церемонията зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков. Той уточни, че плановете са изготвени в изпълнение на европейската Директива за наводнения, която изисква изпълнение на мерки и действия за намаляване на опасността от настъпване на неблагоприятни последици за населението и околната среда. Тя е част от общата Стратегия за прилагане на Рамковата директива за водите и въвежда подход на дългосрочно планиране в 3 етапа – предварителна оценка и определяне на райони със значителен потенциален риск, изготвяне на карти на заплахата и планове за управление на риска. „Основната задача в тези програми е именно изграждането на Националната система за управление на водите с едно управленско звено за вземане на решенията. Системата въвежда интегриран междуведомствен инструмент за оперативно наблюдение и управление на водите в страната в реално време“, подчерта зам.-министър Живков. Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ, а асоциираните им партньори – НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД и „Национален институт по метеорология и хидрология“. За изпълнението му те ще си взаимодействат с Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”, областните администрации на София-град, София-област и Враца, както и с местната власт в 8-те общини, които се намират по поречието на река Искър. Срокът за приключването на проекта изтича до средата на април 2022 г. „Чрез подобно централизирано събиране, обработване и анализ на информацията в реално време ще се осигури възможността за вземане на адекватни решения и правилно разпределение на функциите между всички основни участници в процеса по управление, мониторинг и стопанисване на водностопанските системи“, каза Росица Цветанова, експерт в Дирекция „Управление на водите“. И добави, че по този начин ще се повиши готовността и на административните структури, които участват в управлението на водите за взаимосвързани действия, в т.ч. при предприемане на превантивни действия в случай на бедствия и информиране на населението за повишена степен на защита. Евтим Янакиев от Консорциум ДЗЗД „Български поречия“, изпълнител на основните дейности, представи реализацията на проекта към момента. Ще бъдат инсталирани метеорадар и мониторингови станции за по-точна прогноза в рамките на хидравличния модел, за да се събира и прогнозира информацията при наводнения, в т.ч. обхватът, скоростта и нивото на повишение на водата в реално време. Ще се изработи и географска информационна система, която ще интегрира данните от мониторинговите станции.