Законът

Държавен вестник публикува промените в ЗМДВИП

Десислава Бакърджиева В брой 34 на Държавен вестник от 9.04.2020 г. бе публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение (ЗМДВИП), обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. На извънредно заседание депутатите приеха промените в нормативния акт след по-малко от две седмици от влизането му в сила. Измененията в ­ЗМДВИП са доста и те засягат много сфери на живота и сектори на икономиката. До отмяната на закона партиите няма да получават субсидия от държавата. Освен това народните представители, членовете на Министерския съвет, членовете на политическите кабинети, ръководителите на държавни агенции няма да взимат възнаграждения от 1 април до края на извънредното положение. В нов член 6а е регламентирано, че до отмяната на извънредното положение държавни и местни органи, съвети, комитети, комисии, включително органи на управление или контрол на фондове, сметки и други, които не са юридически лица, може да провеждат заседания от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, или да приемат решения неприсъствено. За проведеното заседание се изготвя протокол. За неуредените въпроси се прилагат специалните закони и актовете по прилагането им. В ал. 2 се посочва, че до отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството. За проведените заседания се изготвя протокол, който се публикува незабавно, а записът от заседанието се съхранява до изтичането на срока за поправка и допълване на протокола. Съдът, съответно Комисията за защита на конкуренцията уведомява страните, когато заседанието ще се проведе от разстояние. На извънредното си заседание парламентът допълни и мярката 60:40 в ПМС № 55/30.03.2020 г. относно осигуровките. Новите текстове гласят: „§6 По време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.“ Депутатите приеха и актуализация на бюджета за 2020 г. С нея се подсигуряват средства за неотложни разходи, свързани с мерките за противодействие на разпространението на COVID-19 в България и за ограничаване на икономическите последици от извънредното положение.