Новини

12 търговски банки заявиха желание да предоставят безлихвени кредити на физически лица с прекъснати доходи поради пандемията от COVID-19

12 кредитни институции заявиха желание за участие в гаранционната програма на Българската банка заразвитие за предоставяне на безлихвени кредити до 4 500 лева в помощ на хора, лишени отвъзможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19 (служители в неплатен отпуск исамоосигуряващи се лица). Това са: Алианц банк България, Банка ДСК, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк, ОББ, Общинска банка, ПИБ, Райфайзенк банк, Търговска банка, Уникредит Булбанк, ЦКБ, Юробанк България Българската банка за развитие и заявилите участие кредитни институции работят усилено (включително впразничните и почивни дни) по сключване на финансовите споразумения, както и за създаването нанеобходимата организация в клоновите мрежи на банките. Очакванията са съгласувателната процедура да бъде максимално съкратена, така че финансовият ресурсда достигне до пострадалите физически лица от пандемията в първите дни след Великденскитепразници.Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагаттруд поради пандемията от COVID-19, e приета с Решение на МС 257/14.04.2020 г. Тя е част от кризиснитемерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудовоправоотношение лица в условия на извънредно положение. Те могат да се възползват от възможносттада получат безлихвен кредит до 4 500 лева наведнъж или на три транша от по 1500 лева.Кредитополучателите не осигуряват обезпечения и не дължат такси, комисиони и неустойки.Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисенпериод.Подробни изисквания и списък с необходимите документи за получаване на помощта можете данамерите тук.