Обществени поръчки

СО обяви търг за изграждане на инженеринг на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица”

Столичната община обяви търг за изграждане на инженеринг на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица”, който ще се намира на бул. „Цар Борис III” №200-202. Стойността на поръчката е 650 хил. лв. без ДДС и включва проектиране – следва да се изготви работен инвестиционен проект, упражняване на авторски надзор и строителство — СМР следва да се извършат в съответствие с изготвения работен инвестиционен проект. Срокът за изпълнение ще носи 30 т., които ще се образуват от срок за проектиране, който ще носи 10 т. , и срок за изпълнение на строителството, който ще е с тежест 20 т. Предложената цена ще носи на участниците 70 т. Продължителността е 150 дни. Оферти се приемат до 4 август. https://app.eop.bg/today/62832