Новини

Напредва работата по изготвянето на Морски пространствен план на България

Направен е анализ на повече от 500 документа и предварителни консултации с повече от 67 институции

Напредъкът по изготвянето на Морски пространствен план на Република България 2021 – 2035 г. (МППРБ) бешe представен на заседанието на Консултативния съвет по Морско пространствено планиране. То се проведе в МРРБ под председателството на  заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова.

Планът се разработва с европейско финансиране от Националния  център за териториално развитие, който е основен партньор на МРРБ.

Това е основен стратегически документ, върху който ще оформим посоката за използване на морското пространство по най-оптималния начин, като се съвместят човешките дейности с мерките за опазване на околната среда, с научно-изследователската работа, образователните аспекти и други, каза зам.-министър Деница Николова.

Тя подчерта, че МППРБ е дългосрочен визионерски документ, който ще търпи развитие.

„Много са трудностите не само при подготовката му, но ще има такива и във фазата на изпълнението, затова е важна синергията между всички  институции“, посочи Деница Николова.

Тя отбеляза, че досега България не е имала цялостно изследване на акваторията на Черно море, затова Морският пространствен план ще допринесе за вземането на стратегически управленски решения за оползотворяване на природните ресурси и намирането на баланс между  икономическите и инвестиционни интереси с мерките за опазването на околната среда.

Основните приоритети на плана са опазването на морските екосистеми, икономическото развитие, социалното подпомагане, трансграничното сътрудничеството, съхраняване на  културното наследство и околната среда, устройство на крайбрежието, морските пътища и корабоплаването, зоните за спорт и туризъм и др.

Морският пространствен план е и елемент от цялостното регионално планиране на национално ниво. Обвързан е с морската стратегия на страната и с Националната концепция за пространствено развитие и интегрираните териториални стратегии за развитие на Североизточен и Югоизточен район на страната.

Проф. Веселина Троева, изпълнителен-директор на Националния център за териториално развитие, представи работата по проекта.

До този момент е събрана и систематизирана огромна по обем информация. Направен е анализ на повече от 500 документа и предварителни консултации с повече от 67 институции. Извършено е функционално зониране на морското пространство с 20 тематични карти.  Обхванати са свлачищата по Черноморието, абразиите, ерозията, аквакултурите, биоразнообразието, туризма и културното наследство. Разработена е прогноза за социално-икономическото развитие по сектори. Готови са и четири прогнозни сценария и модели.  

От по-сложните задачи, които остава да бъдат изпълнени, е извършването на екологична оценка на проекта. Предстои също да се направят консултации със заинтересованите страни и да се проведат процедурите по трансгранично съгласуване.

Обществените обсъждания Морския пространствен план трябва да приключат до края на годината, а финалният му вариант да бъде представен на Европейската комисия до 30 март 2021 г.