Новини

„Автомагистрали“ ЕАД има договори за 7 големи инфраструктурни проекта

Държавната фирма „Автомагистрали“ ЕАД има 7 действащи договора с Агенция „Пътна инфраструктура“, които са сключени след проведени процедури за възлагане на обществени поръчки или на основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки. Сред тях са договорите за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ и модернизация на участъка от Макреш до Монтана от пътя „Видин –Ботевград“. Дружеството изпълнява също  поддръжката на участъци от магистралите „Хемус“, „Тракия“ и „Струма“. „Автомагистрали“ има и договор за укрепване на обекти от републиканската пътна мрежа, засегнати от геодинамични процеси и явления. Това съобщава министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова в писмен отговор на депутатски въпрос. 

 Всички възложени на  „Автомагистрали“ ЕАД обекти са на различен етап на изпълнение, което дава възможност за добро планиране и за срочно и качествено извършване на дейностите. 

Средната цена за изграждане на километър път по възложените проекти варира от 10 058 539,49 лв. с ДДС до 16 460 717,70 лв. с ДДС. От отговора става ясно, че това се дължи на вида и сложността на обектите. „Проектите/обектите, които са предмет на договор между АПИ и фирма изпълнител за поддържане, ремонт или строителство, се възлагат за изпълнение след наличието на одобрена техническа документация, изготвена въз основа на видовете дейности за подобряване на експлоатационните качества на съответната инфраструктура или нейното изграждане, която може да бъде автомагистрален участък, първокласна, второкласна или третокласна отсечка, мостово съоръжение, тунелна тръба, свлачище и т.н.“, се казва в отговора на министър Аврамова. И се добавя, че за определяне на видовете дейности се извършва предварително обследване, проучвателно-проектантски работи, а при строителството на големи инфраструктурни проекти – изработването и на идеен проект, като целта е да се постигне ясен финансов и времеви разчет за реализация на обекта, който освен линейна инфраструктура, може да включва и редица инженерни мрежи, както и други технически особености. И в зависимост от всички тези фактори се определя средната стойност на километър път за изграждане, ремонт или поддръжка.

Към момента с цел обезпечаване на процеса по проектиране и строителство „Автомагистрали“ ЕАД има сключени 405 договора с партньори - контрагенти и 60  договора с клиенти за доставка на материали и наем на механизация, които са с различен срок на действие. Сключените договори имат характера на рамкови споразумения. Основните задължения на страните по тях са свързани с поддържане на съответни наличности строителна техника и механизация и осигуряване на възможности за доставка на нужните материали съобразно прогнозните потребности на дружеството за определен период от време, при определени в договорите условия и единични цени, което е практика в строителния бранш.

Агенция „Пътна инфраструктура“ сключва отделни договори за авторски надзор, строителен надзор и археология по реда на Закона за обществените поръчки. Що се отнася до възлаганите външни услуги от „Автомагистрали“ ЕАД, то за тях се сключват договори след провеждане на  процедури, съобразени с приложимото законодателство в областта. В хода на процедурите се изпращат покани за участие до значителен брой водещи фирми в областта на строителството, като до участие в процедурите са допуснати всички, заявили желание и представили в срок оферта. Участниците са оценявани по предварително изготвена и обявена методика за оценка за всеки конкретен случай. Същата представлява комплексната оценка на представените оферти и се изчислява по определени показатели, конкретизирани съобразно предмета на изпълнение на предоставената външна услуга.

В заключение се отбелязва, че  „Автомагистрали“ ЕАД е търговско дружество със 100% участие на държавата в капитала. Екипът успешно се справя с дейностите по планиране, проектиране и изграждане както на нови пътни участъци, така и с поддръжката и ремонта на съществуващите, завършва отговорът на министър Аврамова.