Наука

Борислав Панайотов, директор на ПГСАГ - Шумен: Поддържаме отлични контакти с Областното представителство на Камарата

Специалностите ни са фундаментални за всяка строителна дейност, което е причината за интереса на младите хора

Г-н Панайотов, вярно ли е, че при създаване на училището Вашите предшественици - учи- тели и ученици, започват заня- тия в помещения на тогавашен затвор.

Всъщност историята е малко по-различна. С указ на цар Борис III от 1943 г. се открива Държавно средно техническо училище, първо по рода си в историята на Шумен. В самото начало учебни занятия се провеждат в Нанчовата гим- назия (сега ПМГ „Нанчо Попович“) и след няколко премествания тук и там се стига до сградата на затвора, закрит през есента на 1953 г. Тя е била разположена в безлюдна тогава местност на края на града, с високи оградни стени, стражеви кули, решетки на прозорците, огромен катинар на вратата… Базата е бедна и не- приветлива, но любовта към про- фесията и ентусиазмът на младия колектив са големи и с общи уси- лия базата добива приемлив вид.

През 1959 г. започва строежът на сегашното здание, което е го- тово две години по-късно. Важно е да се подчертае, че то е напра- вено със самоотвержения труд на преподавателите и техните възпитаници. Следва изграждане на общежитие, столова, самосто- ятелен корпус с учебни работил- ници, спортен салон и площадка. Обособяват се и се обзавеждат модерни специализирани кабине- ти по информационни технологии и по професионални направления. Обновяването на материалната база се извършва периодично и до днес благодарение на ентусиазма и усърдния труд на учители и уче- ници.

Днес възпитаниците на гим- назията са разпределени в 16 па- ралелки, което никак не е малко.

В нашето училище се обучават 360 ученици по специалностите „Строителство и архитектура“, „Интериорен дизайн“, „Геодезия“, „Електрически инсталации“ и „Въ- трешни облицовки и настилки“. Те са фундаментални за всяка стро- ителна дейност, което е причина- та за интереса на младите хора.

Освен това през последните четири години ПГСАГ прилага и дуалната система, която дава възможност за упражняване на професионалните знания и умения в реална работна среда. „Автомагистрали - Черно море“ АД – Шумен, е наш основен партньор в дуалното обучение. Предлагаме и оптимално изучаване на чужди езици и бизнес умения.

Мога с гордост да кажа, че нашите възпитаници са интели- гентни и амбициозни и голямата част от тях продължават обучението си във висшите учебни заведения. Стават утвърдени архитекти, строителни инженери, управители на престижни фирми. Други се реализират като способни строителни и електротехници, майстори и специалисти, търсе- ни за работа у нас и в чужбина. Няма да е пресилено, ако кажем, че в областния град и в региона почти всичко направено е дело на наши възпитаници. Много бивши и настоящи учители в гимназията също са завършили средно образо- вание тук, с което се продължа- ват добрите традиции.

В момента екипът ни е от 40 преподаватели с педагогически опит, които освен това са и хора, съпричастни към личностното изграждане на нашите деца.

Разкажете как се справяте с учебния процес в условията на пандемията?

Като спазваме всички препо- ръчани противоепидемични мерки. От 29 октомври 2020 г. работим в електронна среда чрез плат- формата Microsoft Teams. На тези, които нямат устройства за дос- тъп до интернет, ние им предос- тавяме. Часовете са 40 минути по съществуващото разписание. Поставяме и задачи за самостоя- телна работа, като презентации, курсови задания, проекти.

Използвам случая да благодаря на педагозите ни за тяхното ста- рание и усърдие и на учениците за проявената отговорност в тази нелека извънредна ситуация.

Да разкажете за участието на Вашите ученици в различни проекти с външно финансиране, за значими успехи в извънкласната дейност.

Работим по следните проекти с външно финансиране:

П р о е к т B G 0 5 M - 2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ – ученици от специалност „Строителство и архитектура“ и „Геодезия“ провеждат пробно стажуване в партниращото предприятие „Автомагистрали – Черно море“ АД - Шумен.

П р о е к т 2 0 2 0 -1- B G 0 1- KA102-078356 „Предизвикателства и иновативни решения в сградо- строителството на съвременна Европа” по „Еразъм +” – ученици от X и XI клас от специалност „Стро- ителство и архитектура“ ще по- сетят идентично на нашето учи- лище в Италия за обмяна на опит.

П р о е к т B G 0 5 M - 20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ – за осъществяване на обща подкрепа за ученици с обучителни дефицити по отделни учебни предмети и за занимания по интереси.

А що се отнася до постигнати успехи в извънкласната дейност, с гордост мога да изброя десетки имена, печелили призови места в професионални и спортни състезания – регионални, републикански и международни. Отборът ни по футбол (XI – XII клас) стана републикански шампион за 2011 г. Това е най-големият успех и за общинския футбол в юношеска възраст.

Всяка година курсистите от специалност „Строителство и архитектура“ се включват в със- тезания по професии „Най-добър млад строител“ - в категории „Спирит ефекти“, „Облицовки“, „Зидарии“ и „Сухо строителство“, както и в атрактивното между- народно състезание за креативни умения Varna Spaghetti Engineering. Тези от специалност „Интерио- рен дизайн“ са активни в републи- канското състезание „Най-добър млад керамик“.

Традиция в ПГСАГ е организи- рането на коледни благотвори- телни базари, като събраните средства се предоставят на хора в нужда или за друга конкретна кауза.

Поддържате ли контакти с ОП на КСБ – Шумен, и със строителните фирми?

Да, при това отлични. Под техен патронаж вървят опреснителни курсове на строителни- те техници от областта. Пред- ставители на КСБ участват като членове в комисиите при провеждане на държавните квалификационни изпити на нашите ученици и журират регионалните състезания, когато са в Шумен. Областното представителство спонсорира традиционната среща на професионалните гимназии в Дряново, на които присъстваме редовно.

Представител на Камарата е председател на Обществения съвет на ПГСАГ. Гимназията си сътрудничи ползотворно с редица фирми.

Какво бихте пожелали в началото на 2021 г. на настоящите възпитаници на ПГСАГ?

Да обичат професията си. Тя не само е една от най-древните, но и най-човечната. Защото за да оцелеят хората, е трябвало първо да си осигурят храна и къща. Строителят дарява със сигурност, защото домът е нашата крепост. Нека нашите деца обе- динят сръчността на ръцете си и силата на ума си, за да могат един ден с гордост да кажат: „И ний сме дали нещо на света…“


Борислав Панайотов е роден през 1962 г. в Шумен. Завършил е специалността „Математика и информатика” във ВПИ „Константин Преславски”. Има квалификации от Института за учителски кадри - Варна, и от Националната спортна академия, както и магистратура по педагогика от Шуменския университет.

Професионалното му развитие основно преминава в ПГСАГ в областния град. От септември 2015 г. е директор на училището.