ОП на КСБ

Инж. Красимир Инджов, председател на ОП на КСБ - Ямбол: Трябва да обединим усилия, за да се намали максимално броят на фирмите в сивия сектор

В. „Строител“ е трибуна на строителния бранш на национално ниво

Инж. Инджов, каква е равносметката Ви за 2020 г., каква беше тя за строителния бранш във Вашия регион и за ОП на КСБ?

Навсякъде в страната пандемията оказа своето негативно влияние във всички браншове. Обемът на работата ни се сви значително – както по линия на частни възложители, така и по отношение на обществените поръчки. Почти нямаше търгове, в които да участваме. Повечето ни колеги оцеляха, като завършиха вече започнати обекти, но оборотите спаднаха доста.

Поради наложените ограничителни мерки за намаляване на разпространението на COVID-19 животът на Областното представителство на КСБ в Ямбол, а и на цялата Камара не е на нивото, на което бихме искали да бъде. Изолирахме се. Личните ни контакти с колегите бяха много редки, по-скоро единични. Всичко това ни се отрази неблагоприятно.

През изминалата година промениха ли се проблемите и предизвикателствата, с които членовете на ОП Ямбол се сблъскваха?

Приоритетите през годината не се промениха. Най-сериозните трудности за бранша се запазиха в пандемията и те ще останат за разрешаване и след нейното овладяване.

Какви са най-значимите обекти, които се изпълняват в областта? Стартът на какви проекти се предвижда?

През миналата година в Ямбол се изпълняваха само няколко по-мащабни обекта, свързани с развитието на пътната инфраструктура. Имаме уверението на общината, че през 2021 г. ще започне реализацията на нови проекти, които ще осигурят работа за бранша. Сътрудничим си много добре с представителите на местната администрация. При индикации от тяхна страна, че имат нужда от помощ, ние винаги сме насреща и им оказваме такава.

Очакваме да бъде възобновена Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, защото това би помогнало много да се съхрани секторът в областта. Предвижда се в града да бъде изградена нова спортна зала. Извършва се проектирането й, като по-голямата част от средствата са осигурени. Има планове за преструктуриране на бившето военно поделение в Музей на бойната слава. Историческият музей в Ямбол също ще претърпи ремонти, а Художествената галерия „Жорж Папазов“ ще се обнови, като хранилището за експонатите ще бъде приведено във вид, в който те да се съхраняват съгласно изискванията.

Друг обект, заложен за тази година, е реконструкцията на сградата на бившия Младежки дом. Тя ще има нова функция съобразена със съвременните изисквания. Бивша детска градина ще бъде реконструирана в Кризисен център, в изпълнение на социалната политика на общината. Предстои стартът на третия етап от обновяването на централната градска част на Ямбол. С него ще завърши цялостното благоустрояване на площадното пространство.

Като цяло очакваме немалко на брой обекти. Ако приемем, че те се реализират, ще се изпълнят очакванията ни отрасълът в региона да заработи както преди началото на пандемията.

Споменахте добрите връзки на ОП Ямбол с общината. Такива ли са и с регионалните държавни институции като РДНСК и други?

Взаимодействаме си основно с представителите на местната власт. Останалите структури имат контролни функции и ние изпълняваме нормите и правилата, за спазването на които те следят.

Какви цели си поставяте като председател на ОП на КСБ за 2021 г.? Кои ще са основните приоритети на Областното представителство?

През настоящата година ще работя усилено за консолидирането на фирмите от отрасъл „Строителство“ в Ямбол и региона. Стремежът ми е колкото се може повече фирми да станат членове на КСБ. Областното представителство ще продължи да съдейства на всички свои членове в изпълнението на тяхната дейност и в отношенията им с местните власти. Важна задача е и да разрешаваме проблемите, пред които е изправен браншът.

Кои според Вас са основните теми, по които КСБ трябва да насочи усилията си през годината?

Какви ще са основните въпроси пред сектор „Строителство“, в голяма степен зависи от това доколко нормално ще работим и ще имаме ли възможност да контактуваме помежду си. КСБ трябва да се стреми да привлече всички фирми, опериращи в сферата на строителството и те да бъдат вписани в ЦПРС. Не трябва да има компании, които работят в сивия сектор. Те дават лош имидж на нашата професия. Наличието им на пазара петни името на целия сектор „Строителство“. Затова всички трябва да обединим усилия, за да се намали максимално броят на фирмите в сивия сектор. ОП Ямбол ще продължава да подкрепя инициативите на КСБ и изпълнява решенията на ръководния орган – Общото събрание на КСБ.

Как оценявате сътрудничеството между ОП на КСБ – Ямбол, и в. „Строител”? Как можем да си партнираме по-активно и да Ви бъдем по-полезни?

За мен в. „Строител“ е трибуна на строителния бранш на национално ниво. Медията представя пред обществеността спецификата на нашата професия. Разглежда проблемите на отрасъла и как отделните структури на ОП на КСБ работят, за да се справят с тях. Едно от направленията, в което вестникът може да бъде по-полезен, е да популяризира строителната професия сред младите хора. Нашата професия не е лека и вече се чувства един отлив от нея. Усеща се недостиг на кадри и желание в младите хора да станат строители. В. „Строител“ може по-активно да представя интересната страна на професията и да предизвика любопитството им.

Оптимист ли сте за 2021 г.? Какво си пожелавате?

Надяваме се настоящата година да бъде успешна за нас. Ние винаги работим с такива очаквания, в противен случай не бихме могли да упражняваме тази професия. Пожелавам си всяко нещо, което предстои да се случи, да бъде в полза на строителите.