Новини

Приет е законодателния пакет по Кохезията за периода 2021- 2027

Eвропейският парламент прие на 23 юни законодателния пакет по политиката за сближаване за периода 2021-2027. Бюджетът за сближаване за следващия програмен период ще в размер на 373 млрд. евро, като законодателството ще влезе в сила от 1 юли. Законодателният пакет, който се очаква да бъде публикуван на 30 юни, включва следните регламенти: Регламент за общите разпоредби на фондовете на споделено управление; Регламент за Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Кохезионния фонд (КФ); Регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +); Регламент по Интеррег. Акцентите от Регламентите, по-долу: I.Регламент за установяване на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, както и на финансови правила за тях и за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика: Включва общата правна рамка за осемте фонда на споделено управление: ЕФРР, КФ, ЕСФ+, Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), Фонда за справедлив преход (ФСП) и финансовите правила за Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Инструмента за управление на границите и визите и Фонда за вътрешна сигурност. ЕФРР, ЕСФ +, КФ и ЕФМДРА ще подкрепят пет цели на политиката на ЕС. Те се фокусират върху зеления и цифров преход, по-свързаната, приобщаваща и социална Европа и Европа, която е по-близо до своите граждани. Установени са специфични климатични цели за ЕФРР (30%) и КФ (37%), придружени от специален механизъм за корекция, който ще помогне за тяхното наблюдение и постигане. ФСП ще подкрепя прехода към климатично неутрална икономика до 2050 г., съгласно Европейската зелена сделка. Бюджетът за ЕФРР, КФ и ЕСФ+ е 330.2 млрд. евро, по ФСП е 7.5 млрд. евро. Съфинансирането от фондовете е до 85% за най-слабо развитите региони и до 80% за Интеррег. До 2026 г. ще продължи да се прилага правилото за отмяна на бюджетни кредити n+3, а за 2027 г. ще се прилага правилото n+2. Ще бъдат възможни трансфери към всеки друг инструмент при непряко и пряко управление в размер до 5% от първоначално разпределените средства, както и принос към InvestEU в размер до 2% в началото на програмния период (със споразумението за партньорство) и до 3% след 2023 г. Между ЕФРР, ЕСФ+ и КФ могат да се правят трансфери в размер до 20% от първоначално разпределените средства (до 25% при някои много специфични обстоятелства). Въвеждат се и временни мерки за използване на фондовете в отговор на извънредни и необичайни обстоятелства. Съгласно националните алокации, България ще получи общо 10.157 млрд. евро, като от тях 390 млн. евро е трансфера към Механизма за свързване на Европа. II.Регламент за Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд: ЕФРР има за цел да укрепи икономическото, териториалното и социалното сближаване в Европейския съюз чрез коригиране на дисбаланса в развитието между регионите. Кохезионният фонд цели намаляване на икономическите и социални различия чрез инвестиции в околната среда и трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T) в областта на транспортната инфраструктура. Той обхваща държави-членки, чийто брутен национален доход (БНД) на жител за периода 2015-2017 г. е под 90% от средното за ЕС. През периода 2021-2027, това са: България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия и Словения. Двата фонда ще инвестират 274 млрд. евро в регионите на ЕС (съответно 226 млрд. евро по ЕФРР и 48 млрд. евро по КФ). ЕФРР фокусира своите инвестиции в няколко ключови приоритетни области, в съотв III. Регламент за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ +): Включва съществуващия Европейски социален фонд (ЕСФ), Инициативата за младежка заетост (YEI), Фонда за европейска помощ за най-нуждаещите се (FEAD) и Програмата за заетост и социални иновации (EaSI). Бюджет от 99.3 млрд. евро за създаване и защита на заетостта, насърчаване на социалното приобщаване, борба с бедността и формиране на умения, необходими за цифров и зелен преход. Включва и инвестиции в младите хора и адресиране на детската бедност. Държавите-членки трябва да отделят най-малко 25% от националните си алокации за насърчаване на социалното приобщаване и поне 3% за борба с материалните лишения. Страните с особено висок процент на млади хора, които не са в заетост, образование или обучение (NEET), ще бъдат задължени да отделят поне 12.5% за подкрепа на младежката заетост. По подобен начин, държавите-членки с ниво на детска бедност над средното за ЕС трябва да използват поне 5% от ресурсите по ЕСФ + за справяне с детската бедност. Принос на ЕФС+ за страната ни от 2.625 млрд. евро. етствие с „тематична концентрация“: иновации и научни изследвания, дигитална програма, подкрепа за малки и средни предприятия (МСП), околна среда и икономика с нулеви въглеродни емисии. Кохезионният фонд ще подкрепя екологична инфраструктура и приоритетни проекти на ЕС в трансевропейските транспортни мрежи. Той също така ще обхваща проекти за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници или устойчива градска мобилност, имащи ясни екологични ползи. Поне 8% от ресурсите на ЕФРР следва да се заделят за устойчивото градско развитие. Европейската градска инициатива, също се подкрепя градовете за разработване на иновативни подходи за справяне с градските предизвикателства. Приносът на ЕФРР за България е 5.741 млрд. евро, а на КФ 1.656 млрд. евро. IV.Регламент относно специалните разпоредби за цел „Европейско териториално сътрудничество“: Четири направления на Интеррег: трансгранично сътрудничество, транснационално сътрудничество, междурегионално сътрудничество и сътрудничество в най-отдалечените региони. По отношение на трансграничното сътрудничество, регионите следва по принцип да бъдат разположени по сухопътни граници или по морски граници, отстоящи най-много на 150 km от морето. Договорените средства по линия на ЕФРР за програмите по Интеррег възлизат на 8.05 млрд. евро. Най-големият дял от тези средства е предназначен за трансгранично сътрудничество (72.2%), разпределението за транснационално, междурегионално сътрудничество и сътрудничество в най-отдалечените региони е съответно 18.2%, 6.1% и 3.5%. Процентът на съфинансиране за всяка програма по Interreg е до 80%, но може да достигне и до 85% за сътрудничество в най-отдалечените региони. Най-малко 60% от средствата, следва да се насочат към най-много три цели на политиката, една от които трябва бъде „по-зелената и нисковъглеродната Европа“. Принос от 134 млн. евро за България.