Новини

Министър Виолета Комитова обсъди подготовката на Общия устройствен план на община Бяла с протестиращи срещу застрояването на „Карадере“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова проведе среща с протестиращи срещу застрояването на местността „Карадере“ в община Бяла. В нея участваха Люба Батембергска от сдружение „Спаси Карадаре”, Тома Белев – общински съветник в Столична община и представител на групата „Зелени закони“, и Павел Антонов от организацията „Локални алтернативи за устойчиво развитие – ЛАЗУР“ в община Бяла. От страна на МРРБ на срещата присъстваха арх. Иван Шишков, Николай Ганев и Ангел Ангелов – съветници на регионалния министър, и арх. Пенчо Димитров – директор на дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“. Пред арх. Комитова представителите на протестиращите заявиха, че са притеснени от предварителния проект на Общ устройствен план на община Бяла, който отново предвижда застрояване на зелени зони, макар и с намалени параметри. Според тях в него има заложени пороци, произхождащи от ползването на неактуални данни за статута на земите и действащото законодателство. Те напомниха, че със закон е забранено урбанизирането на частни горски територии, които са придобити чрез заменки в периода 2004-2009 г., което по думите им не е отчетено, както и има и непълна информация за зоните с дюни, плажни ивици и земеделски площи. Представителите на протестиращите настояха да не се допусне безобразно застрояване на плажната зона и да се помисли за алтернативни форми на туризъм, които могат да носят доходи на местното население и общината. Министър Комитова информира, че към момента е изготвен предварителен проект на Общия устройствен план на община Бяла, който ще се подложи на оценка за въздействие на околната среда, екологична оценка и оценка за въздействието, като тези процедури са дълги и с неясен изход за бъдещите планове и намерения. Всички становища, които са получени в хода на общественото обсъждане и предварителното съгласуване, са изпратени към компетентните органи. Министърът подчерта, че в този предварителен план не може да се говори за строежи и брой туристически легла. С оглед установяване на евентуални пропуски и изчистване на плана, ще се изискат допълнителни данни от различните институции, увери регионалният министър. От Министерството на земеделието и храните и Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Варна ще бъде изискана справка за броя на земеделските имоти, за които има изготвен подробен устройствен план, но на тях не извършено строителство до 2017 г. Ще се поиска и справка за заменените имоти горска територия, които също да се изключат от плановете за урбанизация. От Регионалната инспекция на околната среда и водите – Варна ще се изиска справка за имотите с подробни устройствени планове, за които има извършен ОВОС, както и Оценка за съвместимост, в които може да се реализира инвестиция, защото отговарят на законовите изисквания. Събраната информация ще бъде подадена към проектантския екип, който изготвя Общия устройствен план, за да се нанесат съответните промени.