Новини

Разумният компромис между инвеститорските и обществените интереси може да бъде намерен само в смислен диалог

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и началника на Дирекция за национален строителен контрол арх. Влади Калинов обсъдиха належащи за решаване, от гледна точка на общините, проблеми по прилагането на Закона за устройството на територията и набелязаха някои аспекти за взаимодействие. С. Георгиева сподели загрижеността на общините от блокирането на инвестиционния процес по места, поради затруднения с прилагането на последните законови изменения. Експертната подкрепа на професионалната общност е особено важна, за да бъде намерено работещо решение за уличната регулация. Дискутирани бяха и конкретни казуси, свързани с правомощията на различни институции на централната власт и общините, по разполагането на преместваемите обекти върху части от плажната ивица и в курортните селища. Началникът на ДНСК подчерта необходимостта в сложни и важни за обществото процеси, каквито са тези в строителството, на всеки етап от планирането, подготовката и реализирането на даден проект да бъдат достъпно и пълно информирани всички потенциални участници – консултанти, проектанти, строители, граждани и пр. Прозрачността по важни градоустройствени решения или стратегически за дадена община проекти е важно условие за ползотворното ангажиране на всички институции и за своевременното внасяне на необходимите корекции за постигане на желания резултат. Пълноценното и достъпно обсъждане на такива важни за развитието на всяка община документи като устройствените планове е възможност както за тяхното усъвършенстване, така и за по-ефективното реализиране на конкретни инвестиции. Прилагането на повече съвременни модели за публичен диалог е и една от сферите, в които НСОРБ и ДНСК ще търсят партньорство.