Новини

От неделя затварят за ремонт ул. „Първа българска армия“

В неделя, 4 юли започва ремонтът на ул. „Първа българска армия“.  По време на строителните дейности ще се подменят инженерните мрежи,  ще се изгради нова асфалтова настилка, тротоари,  улично осветление и нова захранваща кабелна мрежа.  

Предвидено е изграждане на цялостно отводняване на пътните платна и тротоарите с необходимия брой улични оттоци и нови канали, което ще даде възможност за осигуряване на  нормални  условия за отводняване на пътното платно и прилежащите терени. 

За да се гарантира достъпна среда, при пешеходните пресичания са предвидени понижения на бордюрите и тротоарните настилки. Специално внимание е отделено на достъпната среда в зоната на спирките. За подобряване безопасното пешеходно пресичане при ул. „София”, ул. „Ком“, ул. “Емборе“ ще бъдат изградени  повдигнати и осветени пешеходни пътеки тип „Зебра” Предвидено е обособяване на места за контейнерите за сметосъбиране. По време на дейностите ще бъде изпълнен и проект за засаждане на дървета от вида кълбовиден шестил, иглослистни дървета и храсти , както и ще бъде направена реконструкция на същестуващите зелени площи в зоната на обекта. 

 Строителството ще започне в два участъка от река Суходолска до ул. „Нешо Бончев“ и от ул. „София“ до ул. „Мара Бунева“.