Новини

Община Гоце Делчев ще санира жилищни сгради по проект

Община Гоце Делчев организира провеждане на първоначална пресконференция по проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев”, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0004-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 758 556,22 лева, като от тях съфинансирането от ЕФРР е в размер на 630 747.73 лева (85%), национално съфинансиране - 111 308.43 лева (15%) и съфинансиране от бенефициента община Гоце Делчев - 16 500.06 лева. Срокът за изпълнение на проекта е 20 месеца и той се очаква да приключи до 03.05.2022 г. По време на информационното събитие ще бъде представен проекта, предстоящите за изпълнение дейности, целевите групи и резултатите, които се очакват да бъдат постигнати. Поканени са да присъстват изпълнителите на дейности по проекта, както и представители на сдруженията на собствениците на двете многофамилни жилищни сгради в гр.Гоце Делчев, които ще се санират по проекта – сграда с адрес: ул.Гоце Делчев 29 вх.А и сграда с адрес: жк Дунав блок №27 и блок №28 Пресконференцията ще се проведе от 11,00 часа на 8 юли 2021 г (четвъртък) в заседателна зала на Общински съвет, гр.Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, ет.1.