Новини

Служебното правителство утвърди нов устав на Фонд на фондовете

Служебното правителство утвърди нов устав на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД (Фонд на фондовете). Това съобщиха от правителствената информационна служба. С него системата на управление на дружеството се променя от двустепенна - Надзорен съвет и Управителен съвет, в едностепенна - Съвет на директорите, който ще е в състав от трима членове.

Целта на промените е по-ефективно управление и по-гъвкава политика, както и постигането на оперативна бързина при вземането на решения за управлението на финансовите инструменти от Европейските структурни и инвестиционни фондове и намаляване разходите за управление. Настоящият брой на членовете на органите за управление и контрол на Фонда на фондовете е 10, а това затруднява вземането на бързи оперативни решения.

Създава се Консултативен съвет, с не по-малко от седем членове, които безвъзмездно ще подпомагат едноличния собственик и Съвета на директорите със становища по изпълнението на стратегическите цели на дружеството в качеството му на Фонд на фондовете, по смисъла на Регламент 1303/2013. Консултативният съвет ще се избира от едноличния собственик на капитала и ще включва представители на управляващите органи по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които имат финансово споразумение с Фонда на фондовете. В Консултативния съвет ще има и представители на съсловни асоциации на банките и на фондовете за дялов и рисков капитал, ще бъдат поканени и членове без право на глас („наблюдатели“), представители на институции на ЕС или международни организации, чийто капацитет би допринесъл за по-ефективното управление на финансовите инструменти в България и тяхната координация с други сходни програми и инструменти.

Министърът на финансите ще продължи да упражнява пряко правата на държавата като едноличен собственик на капитал на Фонда на фондовете, с изключение на правата по чл. 221, т. 1 от Търговския закон.

За избора на членове на новия Съвет на директорите министърът на финансите ще проведе конкурс.