Новини

Столичната община инвестира 3 млн.лв. в ремонти с цел повишаване на пътната безопасност

Столичната община обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни и ремонтни работи с цел повишаване на пътната безопасност на територията на Столична община. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включени  изграждане на нови и/или реконструкция и/или ремонт и/или подмяна на съществуващи ограничителни системи за пътища, с цел подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите при пътно-транспортни произшествия (ПТП),  изграждане на нови и/или реконструкция и/или ремонт и/или подмяна на съществуващи предпазни елементи за мотоциклетисти, с цел подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите при пътно-транспортни произшествия (ПТП),  изграждане на нови и/или реконструкция и/или ремонт и/или подмяна на съществуващи елементи за начало и край (терминали), с цел подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите при пътно-транспортни произшествия (ПТП),  изграждане на нови и/или реконструкция и/или ремонт и/или подмяна на съществуващи буфери срещу удар, с цел подобряване на пътната безопасност и намаляване на жертвите при пътно-транспортни произшествия (ПТП), полагане на специализирана пътна маркировка с повишени технически и експлоатационни параметри, с цел подобряване на видимостта и разпознаваемостта при различни атмосферни условия на опасни пътни участъци (хоризонтална сигнализация), доставка и монтаж на специализирани средства и елементи на организацията на движение тип „физически ограничители“, с цел обезопасяване на места с концентрация на ПТП и/или повишен риск от настъпване на ПТП (вертикална сигнализация), доставка и монтаж на допълнителни отразителни, осветителни и сигнални елементи за подобряване на възприемането и видимостта и за обезопасяването на пътните участъци и/или на места с концентрация на ПТП и/или повишен риск от настъпване на ПТП, изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или подобряване на съществуващата инфраструктурата чрез физическо отделяне, адаптиране и/или осигуряване на достъпна среда и/или по-висока степен на пътна безопасност за всички участници в движението,  изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта.  Комплексната оценка на всяка оферта се изчислява като сбор от точки по показател „Техническо предложение“ и показател „Ценово предложение“. Оценка на показателя „Ценово предложение“ (ОЦП) с максимален брой точки - 50 (петдесет) точки, в това число:

Оценка на цена за Част I – Ограничителни системи (цената се формира като сбор от предложените единични цени по позиции от 1 до 83 от Част I) - 20т.;

Оценка на цена за Част II – Елементи за организация и безопасност на движението (цената се формира като сбор от предложените единични цени по позиции от 1 до 183 от Част II) - 20т.;

Оценка на цена за Част III - Пътни работи (цената се формира като сбор от предложените единични цени по позиции от 1 до 67 от Част III) - 10т.;

Технически показатели- 50 т.

Цена- 50 т.

Оферти се приемат до 16 август.