Новини

Редовно пленарно заседание на 46-то Народно събрание (на живо)

Проект за програма на Народното събрание предстои да бъде гласувана. Очаква се тя да бъде в следния ред:
  1. Избор на постоянни комисии на Народното събрание (Проекти на решения с вносители: Христо Дочев, Любомир Каримански и Виктория Василева, 12.8.2021 г.).
  2. Изслушване на министъра на образованието и науката на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно подготовката на образователните институции за посрещане на новата учебна година в условията на пандемия (Вносител: Елисавета Белобрадова, 12.8.2021 г.).
  3. Изслушване на министъра на енергетиката на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно изтекъл срок за транспониране на Директива 2018/2011/ЕО „Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразяват с членове 2-13, членове 15-31 и член 37 и приложения II и III и приложения V-IX, най-късно до 30 юни 2021 г.“ (Вносители: Живка Железова и група народни представители, 12.8.2021 г.).
  4. Изслушване на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно концесията на летище София (Вносител: Ивайло Мирчев, 10.8.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 19 август 2021 г.
  5. Изслушване на министъра на околната среда и водите на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно вноса, съхранението и оползотворяването на битови, опасни отпадъци и продукти от тях, както и справянето с проблема с незаконните сметища (Вносители: Мая Манолова и и група народни представители, 17.8.2021 г.) – точка втора за четвъртък, 19 август 2021 г.
  6. Изслушване на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев на основание чл. 110 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно управлението на ловните стопанства, ловните бази и договорите за управлението на ловните територии в Република България (Вносител: Борислав Сандов, 17.8.2021 г.) – точка трета за четвъртък, 19 август 2021 г.
  7. Проект на решение за изготвяне и представяне на отчет на КЕВР относно изпълнението на бизнес-планове на ВиК операторите за периода 2017-2020 г. и одобряването на бизнес-плановете им за 2022-2026 г. (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 13.8.2021 г.).
  8. Парламентарен контрол по чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание – петък, 20 август от 9.00 ч., включващ: 8.1. Разисквания по питането от народните представители Велизар Шаламанов и Калоян Янков към министъра на отбраната относно „Реализация на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2032 и оценка на изпълнението на Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020“; 8.2. Отговори на въпроси и питания.