Новини

Писмо на ББК "Пътища"

Българска браншова камара "Пътища" изпрати писмо до Президента на Република България Румен Радев и до служебният Министър председател Стефан Янев, което бе разпространено до медиите. Публикуваме писмото без редакторска намеса:

 

Изх. № 21-И-27/20.08.2021 г.

 

 

ДО

 

РУМЕН РАДЕВ

ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. София

бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2

 

 

СТЕФАН ЯНЕВ

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

гр. София

бул. „Княз Александър Дондуков“ № 1

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА "ПЪТИЩА" се обръщаме към Вас, притеснени от неяснотите около осигуряването на пътната безопасност по пътищата в страната, бъдещето на строителния бранш, в частност сектор „Пътища“ и разплащането на ДЪРЖАВАТА с пътностроителните компании по вече сключени договори. Изразяваме тревога от действията и противоречивите изказванията на изпълнителната власт, които водят към нарастващи финансови проблеми за компаниите и социално напрежение сред служителите им. Свидетели сме в последните месеци на ескалация на негативните и уронващи престижа на пътния бранш внушения. Във фирмите от сектора е съсредоточен огромен опит и човешки потенциал, който не бива да бъде разпилян с лекота.

 

За първи път от години насам сме изправени в ситуация Агенция „Пътна инфраструктура“ като Възложител да блокира всякакво разплащане за изпълнени и сертифицирани, а в някои случаи даже и фактурирани дейности /за които е внесен ДДС в бюджета/ по сключени договори. Сумата на извършените и незаплатени дейности доближава 800 млн. лв.

 

            След проведена на 18.08.2021 г. среща с Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ не получихме яснота по възникналите проблеми. Бяхме уведомени, че Възложителят не разполага с финансови наличности за разплащане на тези задължения. УС на АПИ е информирало многократно Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на финансите, за недостига на средства по сключените договори, но до момента не е получен отговор и решение на създалата се ситуация. Последиците за компаниите са свързани не само с блокиране на банкови сметки от страна на доставчици и подизпълнители, с невъзможност за обслужване на кредити и лизингови договори, но също така и липса на средства за изплащане на заплати на своите служители, което ще принуди фирмите да освободят хиляди свои работници, а това ще натовари социалната система, имайки предвид, че в пътния бранш са заети десетки хиляди българи.

 

Към днешна дата изпълнителите по всички договори за поддържане на Републиканска пътна мрежа (РПМ) се стремят да извършват в срок задълженията си, но изпитват затруднения, заради липсата на финансиране. Ежедневно се поддържат екипи за реакция при ПТП, аварии и други извънредни случаи, осигурени са служители и експерти  и за изпълнението на дейностите по осигуряване на безопасни условия на пътуване по пътните участъци. Междувременно сме уведомени от Възложителя за започващи проверки от началото на месец септември по отношение на готовността на фирмите за зимния сезон, от което следва да бъдат закупени и материали за зимното поддържане. Искаме да отбележим, че при неосигурена готовност за изпълнение, фирмите търпят санкции съгласно договорите.

 

Поддържането на Републиканската пътна мрежа е от значение за Националната сигурност на Република България. Безспорен факт е, че пътната мрежа е част от Европейски транспортни коридори. РПМ включва не само пътните платна, но и осигуряването на видимост в участъци с израснали на дървета, храсти и треви, както и подсигуряването на предпазни огради и пътна маркировка. Без поддържането им се създават предпоставки за живото - застрашаващи ситуации. Оставянето на стотици обекти без възможност за изпълняване на дейностите по тях, липсата на належащи възлагания и амортизираната и остаряла на повечето места пътна настилка създават сериозни рискове от ПТП и загуба на човешки животи.  Кой ще понесе отговорността?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЯНЕВ,

 

Във връзка с гореизложеното БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ настояваме заедно да потърсим решение на следните въпроси:

 

  1. Кога ще бъдат разплатени натрупаните задължения към изпълнителите от пътния бранш от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“?
  2. Кога ще бъдат възстановени текущите възлагания, които обезпечават нормалната дейност на Агенция „Пътна инфраструктура“?
  3. Може ли пътният бранш да разчита на подкрепа от Държавата за намиране на решения на поставените въпроси?

 

          В тази ситуация БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“ предлагаме:

 

  1. Проблемът и причините, довели до тази ситуация, да бъдат изяснени докрай пред обществото съвместно с МРРБ и АПИ.
  2. Да се предвидят при актуализирането на бюджета, необходимите средства за пълно, а при невъзможност да бъде договорено разсрочено разплащане на извършените СМР.
  3. Да се гарантира осигуряването на средства за възлагане на предстоящите дейности до края на годината.
  4. Да се направи План – програма за развитието на Републиканската пътна мрежа и поддържането й, както и да се подсигури финансов ресурс за реализацията й.

 

Българските фирми са доказали своите възможности и опит в пътното строителство през годините, за да отговорят на постоянно нарастващите изисквания от страна на държавата по отношение на техническата обезпеченост при изпълнение на договорите за поддържане на РПМ. Те са вложили значителен финансов ресурс, за да осигурят необходимата техника и материали, но при такова отношение на държавата са поставени в тежка икономическа ситуация и търпят големи загуби и изпадат в невъзможност да плащат заплатите на своите работници. Нарушени са основни принципи на управление на процесите в бранша и то при наличието на над 138 години традиции в пътната администрация.

 

Предлагаме Ви, под Ваше ръководство, да се проведе спешна среща с ръководството на МРРБ, Управителните съвети на АПИ и Българска браншова камара “Пътища в рамките на следващата седмица.

 

            Считаме, че тази среща е крайно необходима.  При отказ ще бъдем принудени като последна възможност да защитим интересите и правата на членовете на ББКП, като потърсим отговорност за неизпълнение на договорните отношения и незабавни протестни действия спазвайки законно установения ред, по пътната мрежа на всички области в България. Съгласно Конституцията, Държавата е длъжна да се грижи за създаване на условия за осъществяване на правото на труд, а работниците и служителите имат право на заплащане, съответстващо на извършената работа, което право в момента практически се препятства от Държавата.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА

БЪЛГАРСКА БРАНШОВА КАМАРА „ПЪТИЩА“

 

СТЕФАН ЧАЙКОВ

ЖИВКО НЕДЕВ

ПАВЕЛ ДИКОВСКИ

СТЕФАН ТОТЕВ

ГЕОРГИ КИЧУКОВ

ИВАН КАЦАРОВ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ББК „ПЪТИЩА“

      ЛАЗАР ЛАЗАРОВ