Новини

Столичната община влага над 19 млн. лв. от "ОПРР 2014-2020" в централната градска част

Столичната община планира да инвестира 19 570 158 лв. без ДДС в Зони 2 и 4 от централната градска част. Строително-монтажните дейности (СМР) са в изпълнение на проект „Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в централна градска част на град София” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”. Обявеният търг за избор на изпълнител е разделен на две обособени позиции. Първата от тях е свързана с ремонта на улица „6-ти септември“ в участъка от ул. „Граф Игнатиев“ до ул. „Славянска“, както и на „Цар Шишман“ в частта от ул. „Ген. Паренсов“ до пл. „Народно събрание“. Първото трасе, по което ще се работи, е с дължина около 379 м. Вторият участък е с дължина около 547 м. Общата площ на предвидените за изпълнение настилки от гранитен паваж е приблизително 4050 кв. м., на тези от бетонов паваж – 8340 кв. м., а на тези от гранитни плочи е приблизително 705 кв. м. Предвижда се да бъдат инвестирани 5 430 883 лв. без ДДС. Максималният срок за изпълнение на строителството е 220 календарни дни. За участъка от ул. „6-ти септември“ максималният срок за изпълнение е 90 календарни дни. За ул. „Цар Шишман“ е предвидено строителството да бъде реализирано за 130 календарни дни. В обхвата на същата поръчка се предвижда да бъде избран и изпълнител на обновяването на Зона 4 от централната градска част, т.нар. „Златна София“. Планирано е обновяването на зелените площи и прилежащите към тях алеи пред Храм „Св. София“, пред Синодалната палата, по ул. „Париж“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Оборище“. Ще бъдат обновени настилките по пл. „Св. Александър Невски“ и ул. „Оборище“ от ул. „Г. С. Раковски“ до пл. „Св. Александър Невски“. След това избраният изпълнител ще работи по обновяването на зелени площи и прилежащи към тях алеи по ул. „Московска“ в участъка от ул. „Дунав“ до пл. „Васил Левски“, включително кръговото кръстовище.
 
В рамките на ремонта ще бъде обновена ул. „Оборище“ от пл. „Св. Александър Невски“ до бул. „Васил Левски“, вкл. тротоар по бул. „Васил Левски“ до началото на спирката на масовия градски транспорт пред Националната художествена академия. В обхвата на дейностите влиза и обновяването на бул. „Цар Освободител“ от бул. „Васил Левски“ до ул. „Г. С. Раковски“, на пл. „Народно събрание“, на ул. „19-ти февруари“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“, на ул. „15-ти ноември“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Шипка“ на ул. „Шипка“ от ул. „19-ти февруари“ до ул. „Париж”, както и на ул. „Г. С. Раковски“ от ул. „Аксаков“ до ул. „Московска“. Общата площ на предвидени за изпълнение настилки от гранитни паважи, нови и за пренареждане е 8490,5 кв. м., на настилките от бетонови паважи, нови са 2190,1 кв.м., а от гранитни плочи е приблизително 14070 кв. м. Предвижда се да бъдат инвестирани 14139275 лв. без ДДС. И за двете обособени позиции оценката по „Технически показатели“ ще има тежест 50 т. Те ще се образуват от подкритериите „Организация при изпълнение на строителството“, който ще е с тежест 16 т., от „Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството“ с тежест 20 т. и „Мерки, касаещи социалните и екологичните аспекти, свързани с изпълнението на договора“, който ще носи 14 т. Предложената от кандидатите цена ще има тежест 50 т. Оферти се приемат до 20 септември.