Новини

През 2020 приходите в общинските бюджети са с тенденция към намаляване, сочи анализ на НСОРБ

Общините приключиха бюджетите си за 2020 г. със значително по-нисък ръст на приходите в сравнение с предходната година. Увеличението е с едва 4%, докато през 2019 г. то е било с 13%. Това сочи Анализ на общинските бюджети, разработен от екип на Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). Докато данъчните приходи, макар и минимално, все пак нарастват, неданъчните постъпления сериозно намаляват, вследствие приетите мерки за подкрепа в условията на пандемия - освобождаване от плащане на наеми, удължаване на сроковете за плащане с отстъпка и др. подобни облекчения за гражданите и бизнеса. Ръстът на данъчните приходи на общините миналата година спада до 3% при 5% през 2019 г. По-ниският ръст се дължи на намалението в приходите от туристически и патентен данък. При неданъчните приходи се забелязва 4% спад на постъпленията. Трансферите по бюджетите на общините достигат 73% дял от общите приходи през 2020 г. (при 64% за 2019 г.). Увеличението обаче е свързано с необходимостта от посрещане на неотложните финансови разходи за преодоляване на пандемията и последиците нея. Докато през предходната година данъчните приходи почти удвояваха размера си в десетгодишен период, то през 2020 г ръстът се снижава до 73% спрямо базовата 2011 г. Ръстовете се снижават и при останалите видове приходоизточници съответно до 18% за таксите и 40% за другите неданъчни приходи. Забавеният темп на данъчните приходи през 2020 г. се дължи както на по-ниските постъпления от туристически и патентен данък, така и на продължителното „задържане“ на размери на ставките на местните данъци около средното. Като цяло тенденцията за забавен растеж се забелязва още през 2019 г., когато ръстът на данъчните приходи отчете 5% спрямо 2018 г., при 7% през 2018 г. спрямо 2017 г. През 2020 г. постъпленията от данък върху недвижимите имоти се увеличават с едва 1 млн. лв., или ръст от 0,4% (при 2% за 2019 г. 2018 г. и 6% за 2017 г.). За сравнение, по-нисък ръст на постъпленията се отчете и през 2019 г. спрямо предходната 2018 г. Тази тенденция на забавяне в растежа на данъка върху недвижимите имоти е индикатор за задълбочаващия се дисбаланс между данъчните и пазарните цени. Приходите от данък върху превозните средства все още не могат да догонят ръстовете от преди промяната във формулата за определянето на данъка. Въведените промени за предходната 2019 г. намаляват ръста на постъпленията от данъка до 5% за 2019 г., при 13% за 2018 г. През 2020 г. приходите от този данък се увеличат с 6%, т.е. разлика от един процентен пункт спрямо ръста за 2019 г. Това се обяснява както със „замразяването“ на размерите по двата компонента за определяне на данъка при преобладаващата част от общините, така и с приетите от общинските съвети минимални законови граници. Тази тенденция ясно се откроява при анализиране на размерите на ставките на данъка за най-масовите категории автомобили с мощност на двигателя от 55 kW до 74 kW и от 74 kW до 110 kW. Данъкът върху придобиване на имущество по възмезден начин отчита ръст от 8% или с 2 процентни пункта по-малко от предходния период. Делът на общините с увеличение на приходите нараства само с 2% и достига близо 59% (при 57% за 2019 г.). Според Анализа на НСОРБ, през 2020 г., продължава тенденцията малко над 50% от данъчните приходи на общините да се акумулират в четири общини и областни центъра - Столична община, Варна, Пловдив и Бургас. Драстично се увеличава броят на общините, които отчитат намаление на постъпленията от данъчни приходи – 128 общини (48% от всички), при едва 30 общини (11% от всички) през 2019 г. През 2020 г. няма общини, които да запазват нивото си от предходната година.