Новини

Възобновяват се плащанията по ПУДООС

От Предприятието за управлението на дейностите по опазването на околната среда (ПУДООС), информират бенефициентите по Договори за предоставяне на БФП за финансиране на инфраструктурни проекти в сектори „Води“ и „Отпадъци“, че е възстановена възможността за извършване на плащания по тях- http://pudoos.bg/ В рамките на бюджета за 2021 г. ПУДООС разполага с финансов ресурс за разплащане на поетите задължения по договорите и приканва бенефициентите да предприемат необходимите действия за навременно и качествено изпълнение на одобрените за финансиране проекти в съответствие с договорните условия и срокове.