Новини

През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 0.7 пункта

През август 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.3 пункта спрямо предходния месец , което се дължи на влошения бизнес климат в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите.

Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ спада с 1.5 пункта в резултат на неблагоприятните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца са резервирани. 

Несигурната икономическа среда продължава да бъде факторът, затрудняващ в най-голяма степен развитието на бизнеса, следвана от недостига на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

Строителство. През август съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 0.7 пункта (фиг. 5 от приложението), което се дължи на подобрените оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно обаче прогнозите им както за бизнес състоянието през следващите шест месеца, така и за строителната активност през следващите три месеца  са по-неблагоприятни.

Основните пречки за дейността на предприятията остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила, цените на материалите и конкуренцията в бранша.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ намалява с 5.7 пункта (фиг. 8 от приложението) в резултат на по-резервираните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за обема на продажбите (фиг. 9 от приложението) и поръчките към доставчиците през следващите три месеца също са неблагоприятни.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене продължават да са основните проблеми за развитието на бизнеса, като през последния месец анкетата отчита засилване на негативното им влияние .

Услуги. През август съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се понижава с 3.7 пункта , което се дължи на неблагоприятните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и мненията им относно настоящото и очакваното търсене на услуги .

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.