Новини

Министерството на туризма изпълнява проект „Интегрирана туристическа

Проектът “Integrated Tourism Offer” е по Програма за трансгранично сътрудничество
Interreg - ИПП България - Сърбия 2014 - 2020 г. Изпълнява се по специфична цел 1.3
„Хора за хора“. Общият бюджет по него е 117 431,27 евро, като частта за
Министерството на туризма възлиза на 59 944,92 евро. Срокът на изпълнение е 15
месеца от договора за субсидия.
С реализирането на проекта, чрез повишаване на приходите от туризъм, местното
население ще добие по-силна мотивация да участва в развитието на региона и неговите
богатства. Маршрутът на туристи и посетители, които редовно пътуват до София и
Ниш, също ще бъде обогатен от реализацията на “Integrated Tourism Offer” и ще донесе
повече конкретни възможности както за местния бизнес, така и на заинтересованите
посетители, които желаят да удължат престоя си или да се възползват от офертите,
които се предлагат.
Основната целева група по проекта са работещите в туризма, организации, свързани с
туристическия сектор, местните власти и населението в трансграничния регион на
Нишава, Пчиня, Кюстендил и Перник.
Проектът има две основни цели:
∙ Да се създадат устойчиви мрежи и партньорства в трансграничния регион
между туристическите организации, местните власти и други заинтересовани страни и
работещи в туристическия сектор, посредством обучения и обща интегрирана
туристическа оферта.
∙ Да се подобри визуализацията и запознаването на обществеността за
туристическия потенциал на трансграничния регион чрез използване на мултимедийно
приложение.
Проектът помогна за обучението за 16 представители на туристическия сектор за
етапите на създаване и маркетиране на интегриран туристически продукт, представен в
8 концепции. След оценка от комисия, създателите на 4 концепции продължиха с
обучение за работа в дигитална среда - с онлайн платформи и публикуване в Интернет.
Друг интересен етап беше провеждането на Кръгла маса с представители на
национални и местни власти от България и Сърбия, както и местни туристически

организации. Проектът “Integrated Tourism Offer” беше представен на два фестивала с
туристическа насоченост от двете страни на границата.
В рамките на инициативата бяха разработени проучване на трансграничния регион,
интернет страница за проекта с мобилно приложение, както и видеоклип за
дестинациите от финалните четири концепции. За популяризирането на проекта и на
трансграничния район пред бъдещите гости и потенциални туристи са изготвени
рекламно-информационни материали, в това число и книга за местните легенди и
митове. С реализацията си проектът поставя трансграничния регион устойчиво на
туристическата карта на Сърбия и България.