Новини

Набират се проектира по Красива България

В периода 13.09.2021 г. - 07.01.2022 г. се набират проектни предложения по Кампания 2022 на Проект „Красива България” (ПКБ).

Мерките, по които може да се кандидатства са три:

 • мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”;
 • мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”;
 • мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”.

Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”:

Допустими кандидати са общините и областните управители, държавните институции и контролните органи, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

Допустими дейности:

 • строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм;
 • СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в областта на администрацията, културата и изкуствата, спорта и социалния туризъм, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
 • СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М01 не се финансират дейности, свързани с:

 • консервационно-реставрационни работи при недвижимите културни ценности;
 • озеленяване;
 • подвижно оборудване/обзавеждане (нетрайно закрепено/монтирано).

Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура”:

Допустими кандидати са общините и държавните институции, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения, или са с делегирани права за тяхното стопанисване и управление.

Допустими дейности:

 • СМР/СРР в сгради или самостоятелни обекти в тях, които са за обществено обслужване в областта на: образованието и науката (детски ясли и градини, училища, вкл. висши, научни и академични звена и др. подобни); здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ и др. подобни); предоставянето на социални услуги в общността, които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа, центрове за социална рехабилитация и интеграция, центрове за работа с деца на улицата, социално учебно-професионални центрове, звена „Майка и бебе”, приемна грижа и обществени трапезарии);
 • СМР/СРР в обекти за обществено обслужване в посочените по-горе области, които са със статут на недвижима културна ценност, но при условие, че техните собственици ги ползват пряко и не ги отдават под наем и/или, че същите не се нуждаят от допълнителни консервационно-реставрационни работи след обновяването им по ПКБ;
 • СМР/СРР в прилежащите външни пространства на посочените по-горе сгради, но в рамките на урегулираните поземлени имоти, в които се намират.

По мярка М02 няма да се финансират дейности, свързани с:

 • консервационно-реставрационни работи при недвижимите културни ценности;
 • озеленяване;
 • подвижно оборудване/обзавеждане (нетрайно закрепено/монтирано).

Мярка  М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип”:

Допустими кандидати са общините, които са собственици на обектите, включени в проектните предложения.

Допустими дейности:

 • СМР/СРР в съществуващи сгради или самостоятелни обекти в тях, или ново строителство, с цел предоставяне на социални услуги в общността от резидентен тип (център за настаняване от семеен тип, център за временно настаняване, кризисен център, защитено жилище, наблюдавано жилище, преходно жилище и приют).

По мярка М02-01 не се финансират:

 • СМР/СРР на обекти, които са със статут на недвижима културна ценност;
 • дейности, свързани с озеленяване;
 • дейности, свързани с подвижно оборудване/обзавеждане (нетрайно закрепено/монтирано).

 

Важно: Не са допустими предложения за сграден фонд и външни пространства, находящи се в различни урегулирани поземлени имоти.

При всички обекти, които са със стойност за СМР/СРР над 250 000 лева с ДДС, задължително се предвижда прилагане на мярка М03 „Професионално обучение за придобиване на квалификация”, подпомагаща регистрирани в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение по утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и строителството, здравеопазването и социалните услуги.

 

Бюджет на Кампанията:

1.Финансова рамка на проектите по мерки М01 и М02:

 • Минимален размер на проект от 60 000 лв. с ДДС и максимален размер от 450 000 лв. с ДДС;
 • Съфинансиране от кандидата – най-малко 50% от общия бюджет;
 • Финансиране от ПКБ при обекти:
  • без обучение – най-много 120 000 лв. с ДДС от общия бюджет;
  • с обучение – най-много 130 000 лв. с ДДС от общия бюджет.

2.Финансова рамка на проектите по мярка М02-01:

2.1.Минимален размер на проект от 60 000 лв. с ДДС и максимален размер от 450 000 лв. с ДДС;

2.2.Съфинансиране от кандидата – най-малко 30% от общия бюджет;

2.3.Финансиране от ПКБ при обекти:

  • без обучение – най-много 180 000 лв. с ДДС от общия бюджет;
  • с обучение – най-много 190 000 лв. с ДДС от общия бюджет. 

Разпределението на общия бюджет за проектно предложение по всички мерки, което е със стойност (бюджет) за СМР/СРР по-малка или равна на 250 000 лева с ДДС, е както следва:

  • 94% от общия бюджет за предложението са средства за СМР/СРР на обекта;
  • 6% от общия бюджет за предложението са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Разпределението на общия бюджет за проектно предложение по всички мерки, което е със стойност (бюджет) за СМР/СРР над 250 000 лева с ДДС, е както следва:

  • 90% от общия бюджет за предложението са средства за СМР/СРР на обекта;
  • 4% от общия бюджет за предложението са средства за професионално обучение на регистрирани в ДБТ безработни лица;
  • 6% от общия бюджет за предложението са средства за организация, оперативно управление и контрол от страна на ПКБ.

Всеки кандидат може да подаде само по едно проектно предложение по мярка М01/М02/М02-01, т.е. най-много три предложения. В случай, че кандидат е подал повече от едно предложение по някоя от мерките, на разглеждане и оценяване от ПКБ ще подлежи единствено постъпилото първо по ред.

Повече информация и формуляри за кандидатстване на интернет-страницата на МТСП (www.mlsp.government.bg  – рубрика Проект „Красива България”).