Новини

ЕК предлага Курс за цифровото десетилетие с цел постигане на цифровата трансформация на ЕС до 2030 г.

Днес Европейската комисия предложи Курс за цифровото десетилетие — конкретен план за осъществяване на цифровата трансформация на нашето общество и икономика до 2030 г. Предложеният Курс за цифровото десетилетие ще съдържа практични решения за постигане на амбициозните цели на ЕС в областта на цифровите технологии до 2030 г. Създава се рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество с държавите членки за постигане на целите за цифровото десетилетие в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги на равнище ЕС до 2030 г. Курсът има също така за цел набелязването и осъществяването на мащабни цифрови проекти с участието на Комисията и държавите членки.

Пандемията ни показа колко важни са цифровите технологии за изграждането на устойчиво и проспериращо общество в бъдеще. Кризата разкри по-специално различията между предприятията, които използват цифрови технологии, и тези, които все още не са възприели цифрови решения. Тя показа също така огромното разминаване по отношение на достъпа до интернет между градските райони, от една страна, и селските и отдалечените райони, от друга. Цифровизацията предлага много нови възможности на европейския пазар, където над 500 000 свободни работни места за експерти в областта на киберсигурността и данните останаха незаети през 2020 г. В съответствие с европейските ценности Курсът за цифровото десетилетие следва да затвърди нашата водеща роля в областта на цифровите технологии и да поощри изготвянето на ориентирани към човека и устойчиви цифрови политики, които осигуряват на гражданите и предприятията допълнителни възможности.

Маргрете Вестегер, изпълнителен заместник-председател с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера“, заяви: „Европейската визия за цифрово бъдеще предполага технологиите да правят гражданите по-силни. Затова днес предлагаме конкретен план за осъществяване на цифровата трансформация. Ние искаме бъдеще, в което иновациите да са в услуга на предприятията и на нашите общества. Целта е да създадем рамка за управление въз основа на годишен механизъм за сътрудничество за постигане на целите в областта на цифровите умения, цифровите инфраструктури, цифровизацията на предприятията и обществените услуги“.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, допълни: „Европа е решена да играе водеща роля в световната технологична надпревара. Важно беше да си определим цели за 2030 г., а сега трябва да ги постигнем. Европа не бива да изпада в положение на силна зависимост през следващите години. В противен случай ще сме подвластни на световните обрати и ще пропуснем възможността да се разраснем икономически и да създадем работни места. Вярвам в една Европа, която играе водеща роля на пазарите на бъдещето, а не е просто подизпълнител“.

Курс за цифровото десетилетие

На основата на цифровия компас до 2030 г., в който Комисията изложи визията си за успешна цифрова трансформация на европейската икономика и общество до края на десетилетието, сега Комисията въвежда стабилна рамка за управление, наречена Курс за цифровото десетилетие, за да бъдат постигнати целите в областта на цифровите технологии.

През последните години отделните държави членки напредват в областта на цифровите технологии доста неравномерно. Тенденцията показва, че държавите с бавен напредък преди пет години запазват и досега това темпо. Съгласно новия Курс за цифровото десетилетие различните стартови точки на отделните държави членки ще бъдат взети предвид, но ще има структурирано сътрудничество за съвместна работа в посока постигане на договорените цели.

По-конкретно Комисията предлага да се ангажира с годишен механизъм за сътрудничество с държавите членки, който ще се състои от:

  • структурирана, прозрачна и споделена система за мониторинг, основана на индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI) за измерване на напредъка към постигането на всяка от целите за 2030 г., наред с ключови показатели за ефективност (КПЕ);
  • годишен „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“, в който Комисията ще оценява напредъка и ще препоръчва действия;
  • многогодишни стратегически пътни карти за цифровото десетилетие за всяка държава членка, в които те ще отбелязват приетите или планираните политики и мерките в подкрепа на целите за 2030 г.;
  • структурирана годишна рамка за обсъждане и разглеждане на областите с недостатъчен напредък чрез препоръки и съвместни ангажименти между Комисията и държавите членки;
  • механизъм за подпомагане изпълнението на многонационалните проекти.

Мониторинг на напредъка и „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“

За да се гарантира, че Европа напредва бързо към целите на цифровото десетилетие, предложената рамка за управление предвижда система за наблюдение на напредъка въз основа на подобрен индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI). Комисията първо ще разработи прогнозни криви за ЕС по отделните цели заедно с държавите членки, които на свой ред ще предложат национални стратегически пътни карти за постигането им. Всяка година Комисията ще представя на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“ с цел:

  • представяне на отчетените резултати в областта на цифровите технологии спрямо прогнозните криви;
  • отправяне на конкретни препоръки към държавите членки за постигане на целите за 2030 г., отчитайки обстоятелствата в отделните страни.

До 2026 г. Комисията ще преразгледа целите, за да отчете промените в технологичното, икономическото и общественото развитие.

Многонационални проекти

Многонационалните проекти са мащабни проекти, които биха допринесли за постигането на целите за цифровата трансформация на Европа до 2030 г. Това са проекти, които нито една държава членка не би могла да разработи самостоятелно. Те ще позволят на държавите членки да работят заедно и да обединят ресурсите си за изграждане на цифров капацитет в области, които са от основно значение за укрепване на цифровия суверенитет на Европа и за нейното възстановяване.

Комисията изготви първоначален списък с многонационални проекти, който включва няколко области за инвестиции: инфраструктура за данни, процесори с ниска консумация на енергия, съобщителни мрежи от пето поколение, високопроизводителни изчислителни технологии, сигурна квантова комуникационна инфраструктура, публична администрация, блокови вериги, центрове за цифрови иновации и инвестиции в придобиването на цифрови умения.

Различните цели ще ускорят процеса на цифровизация и ще доведат до по-голяма устойчивост и технологичен суверенитет чрез привличане на повече специалисти на пазара, които да работят в областта на цифровите технологии, или чрез стимулиране на различни отрасли на производството да разработват цифрови технологии в Европа.

Годишният „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“ ще представя необходимата информация за постигнатото и непостигнатото в процеса на цифрова трансформация на Европа. Той ще съдържа и актуализиран списък на многонационалните проекти.

Въпросните проекти ще обединяват инвестиции от финансовите ресурси на ЕС, включително от Механизма за възстановяване и устойчивост, и от държавите членки. Други публични и частни субекти също ще могат да инвестират в проектите, когато това е целесъобразно.

Комисията ще действа като катализатор за многонационалните проекти и ще помага на държавите членки при определянето на техните интереси при тези проекти, ще издава насоки относно механизмите за изпълнение и ще съдейства при изпълнението, за да се гарантира широко участие и успешно изпълнение.

Програмата предвижда използването на нова юридическа структура — консорциум за европейска цифрова инфраструктура (EDIC), която ще позволи бързо и гъвкаво разработване и изпълнение на многонационални проекти.

Контекст

Представеният през март 2021 г. Цифров компас за 2030 г., на който се основава днешното предложение, очерта европейския път за цифровизираната икономика и общество и предложи набор от конкретни цифрови цели в областта на уменията, инфраструктурата, предприятията и обществените услуги.

Предложеният Курс за цифровото десетилетие се опира на резултатите от няколко консултации, в които граждани, предприятия, публични администрации, държавите членки, представители на производствения отрасъл и отделни организации споделиха вижданията си за това какво е необходимо за успеха на европейската цифрова трансформация. Дискусиите в онлайн форума за цифровия компас също ще подхранват с идеи прилагането на курса и разработването на последващите инициативи.

Успоредно с това Комисията дооформя предложението си за съвместна „Декларация относно цифровите принципи“ на Европейския парламент, Съвета и Комисията, с цел гарантиране спазването на европейските ценности и права в цифровото пространство. Идеята е всички да могат да се ползват от постиженията на цифровите технологии, като например от всеобщия достъп до интернет, съобразените с човешкото достойнство алгоритми и сигурната и надеждна онлайн среда. В годишния „Доклад за стадия на цифровото десетилетие“ ще се представя оценка на прилагането на цифровите принципи.