Новини

Обсъдиха първия вариант на Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция 2021-2027

На онлайн заседание на Съвместната работната група по подготовка на Програмата за трансгранично сътрудничество България -Турция 2021-2027, се дискутира първия работен проект на бъдещия стратегически документ.

Очакванията са Програмата да е с индикативен бюджет от 33.576 млн. евро и с обхват от три приоритета, както следва:

Приоритет 1 „ По-екологичен граничен регион“: дял от 20 % от програмния бюджет (6.715 млн. евро). Индикативните мерки за подкрепа са програмирани в рамките на две специфични цели - за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и за насърчаване на прехода към кръгова икономика. По първата специфична цел, ще се подкрепят:

 • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
 • Инвестиции за енергийна ефективност на сгради, притежавани от предприятия, където се извършват производствените процеси;
 • Инвестиции за внедряване на цифрови решения;
 • Разработване и въвеждане на интелигентни енергийни системи;
 • Разработване на нови и осигуряване на достъп до съществуващи технологични решения за декарбонизация и др.

По втората специфична цел, се планира подкрепа за:

 • Разработване на подходящи за повторна употреба, ремонт и рециклиране продукти;
 • Подобряване на технологичната инфраструктура на избрани сектори;
 • Разработване на кръгови бизнес модели;
 • Подкрепа на мерки за споделяне на знания и др.;

Основни целеви групи ще са съществуващи и нови МСП, включително организирани като кооперации и социални предприятия.

Приоритет 2 „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ ще е дялово финансиране от 65 % от бюджета на Програмата или 21.824 млн. евро. Чрез него ще се осъществява подкрепа на база Интегрирана териториална стратегия (ИТС), която се изготвя понастоящем. Индикативните дейности обект на финансиране, ще са:

 • Насърчаване на предприемачеството, дигитализацията, технологичната модернизация, участието в регионални вериги за създаване на стойност и интернационализацията на местния бизнес;
 • Повишаване на квалификацията и изграждането на нови знания и умения на служители и младежи;
 • Разработване на нови интегрирани регионални туристически продукти;
 • Насърчаване на съвместни действия за развитие на екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал;
 • Подкрепа за действия, насочени към широко прилагане на ориентирани към потребителите подходи при предоставянето на услуги от общ интерес, както и чрез включване на цифрови и зелени решения за обслужване в трансгранична среда;
 • Изпълнение на съвместни действия за намаляване на замърсяването и осигуряване на чист въздух, вода и храна и за смекчаване и адаптиране към изменението на климата и др..

Основните целеви групи ще са  местни/ регионални органи и власти, регионални структури на централни публични органи, НПО, учебни и социални институции, както и МСП.

Приоритет 3 „По-сигурен граничен регион“ ще е дялово финансиране от 5% от бюджета на Програмата (1.679 млн. евро). По него ще се реализира стратегически проект за укрепване на институционалния и оперативен капацитет на полицията и други публични органи в трансграничния район, за подобряване на ефективността и уменията им за управление на миграцията.

Останалите 10% от ресурса на Програмата (3.357 млн. евро) ще бъдат заделени за техническа помощ.

Програмата ще запази териториалния обхват на тази от програмен период 21014-2020, а именно инвестиции в областите Бургас, Хасково, Ямбол, Одрин и Къркларели (Лозенград).

Представителите на НСОРБ, в групата по подготовката на бъдещата програма предложиха:

 • Разширяване на обхвата на Приоритет 1, който понастоящем предвижда само подкрепа за бизнеса с такава насочена и към местните власти. Предложението на Сдружението е за включването на мерки за адресиране на риска от природни бедствия (наводнения), както и такива за изграждане на зелени градски и извънградски пространства (зелени балкони, зелени стени, зелени покриви, атриуми, зелени настилки, живи плетове, паркове, зелени огради, шумоизолации, спортни съоръжения и др.);
 • За насърчаването на прехода към кръговата икономика, да се планират в Приоритет 1 и мерки с бенефициент общините за: намаляване депонирането на битови отпадъци, чрез разделното им събиране и повторната им употреба; преработка на хранителни отпадъци, генерирани от общинските трапезарии и кухни; разделно събиране на текстилни изделия и повторната им употреба; разделно събиране на използвани книги и повторната им употреба, чрез дарения към библиотеки, учебни заведения, социални домове и читалища; компостиране на зелени отпадъци; модели за управление на едрогабаритни отпадъци от бита; мерки за намаляване на морските отпадъци и др.

Плановете са през м. октомври варианта на Програмата да се публикува за публично обсъждане, като същата се депозира за одобряване от Европейската комисия в края на годината.