Новини

МРРБ предостави на Столична община безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Театър „София“

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и
Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 – Захари Христов, подписа на 15.09.2021г. договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на Столична община за изпълнението на проект
BG16RFOP001-1.001-0008-C01 „Развитие на културната инфраструктура в Столична
община чрез инвестиции в обновяване на Театър „София“ – район Оборище“.
Проектът е на обща стойност 9 770 197 лева, от които 5 500 000 лв. се
предоставят като безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020.