Новини

Министър Асен Личев проведе консултативна среща по въпроси на въглеродната неутралност

Министърът на околната среда и водите Асен Личев проведе среща със ст.н.с. д-р Лъчезар Костов от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН и вицедиректор на Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна. Срещата се състоя с цел консултиране по въпроси, свързани със състоянието на енергийния сектор, след като на 17 август изтече четиригодишният срок, в който големите въглищни централи трябваше да приведат инсталациите в съответствие с екологичните стандарти на Европейския съюз. Беше отчетено, че тенденцията за повишаване цените на природния газ и електроенергията в Европа затруднява постигането на целите за въглеродна неутралност за европейските страни. В рамките на срещата двамата обсъдиха варианти, които биха позволили на страната ни да реагира бързо на тези тенденции. На първо място беше поставен въпросът за ограничаване на процентния дял на износа на електрическа енергия. Беше отчетено, че при разпределението на електрическата енергия, получена от АЕЦ Козлодуй, приоритетно в енергийния микс на страната следва да бъде защитен националният интерес и след това да се планира електрическа енергия за износ – изхождайки от определението, че бъдещето на енергийния микс е да посрещне съчетаването на най-добрите техники и технологии със социално-икономическата поносимост на прехода към климатично неутрална икономика. Двамата потвърдиха необходимостта да се потърсят алтернативи на производството на енергия от въглища и на дневен ред да бъдат поставени въпроси като: премахване на съществуващото противоречие между регулирания и свободния пазар на електрическа енергия; изграждане на допълнителни балансиращи мощности като помпено-акумулиращи водноелектрически централи (ПАВЕЦ), които използват многократно енергията на водната маса за произвеждане на електричество; използване на кинетичната енергия на водите на река Дунав; използване на хидроенергийния потенциал в горното течение на каскада „Горна Арда“. Беше отчетено, че от 2007 г. до сега темата за ограничаване производството на електрическа енергия от въглища е стояла формално на дневен ред, без нито едно правителство да предприеме реални действия с оглед избягване на заплаха от енергийна криза. Сега изричното условие, поставено от Европейската комисия във връзка с приемането на Националния план за възстановяване и устойчивост, предопределя да се пристъпи към отлаганите с години решения, а проблемът ескалира поради „осъзнаването“ на този императивен срок от страна на всички отговорни за това институции в страната, както и от страна на операторите на големите горивни инсталации, каквито са въглищните централи.