Новини

Работодателите не подкрепят Плана за възстановяване и устойчивост в сегашния му вид, съобщиха от организацията им

По инициатива на АИКБ Националния икономически съвет (НИС), на проведеното заседание в петък, обсъди проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост. Освен поради проблемните за Европейската комисия области (енергиен преход и съдебна реформа) работодателите не съгласуват плана в този му вид и поради влошената програма за икономическа трансформация. „Настояваме средствата, които бяха отклонени и пренасочени към финансови инструменти да се възстановят в пълен размер за директна подкрепа на иновациите инвестициите в предприятията. Ако това не се случи, страната ни рискува да бъдат замразени средства за създаване на финансови инструменти, чието предлагане и в момента надвишава многократно търсенето им, а в допълнение да се пилее и ресурс за такси за управление. У нас има достатъчно много финансови инструменти и бизнесът ясно е показал до колко ги припознава. Няма как да очакваме по този начин бързо и рязко да се увеличат инвестициите и българската икономика да се възстанови и започне бърз темп на растеж“, заяви председателят на Управителния съвет на АИКБ Васил Велев. Работодателските организации дадоха многобройни примери за „залежали” финансови инструменти, инвестирани едва 15% от общия ресурс за 6 години, като платените такси за управление са 30% от инвестирания ресурс. В същото време, от началото на кризата, причинена от Ковид-19, българските предприятия са декапитализирани и с ограничени възможности да инвестират. Ето защо пряката подкрепа ще осигури нужната ликвидност и ще насърчи и активира допълнителни частни инвестиции. Представителните на национално равнище организации на работодателите, обединени в АОБР, заявиха, че не съгласуват плана в този му вид и няма да приемат вариант под 900 млн. лв. за пряка подкрепа на инвестициите в предприятията. АОБР предложи на вниманието на НИС три варианта на промени на програмата за икономическа трансформация. В тях се настоява средствата, които са отклонени за финансови инструменти – гаранционни и дялови инструменти за растеж да се възстановят за пряка подкрепа на иновациите и инвестициите за технологична модернизация, цифровизация, енергийна и ресурсна ефективност, както и за ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Обсъдено бе и предложение за увеличаване на средствата за подкрепа на изграждането на ВЕИ за собствени нужди на предприятията с възможност за съхранение на енергията. Така българските предприятия ще могат да се възползват от финансов ресурс за пряка подкрепа в размер на близо 1,067 млрд. лв. Освен тези корекции Асоциация на индустриалния капитал в България предлага средствата за организация и управление на грантовите схеми да бъдат намалени от 5% на 3%. Министър Везиева пое ангажимент работодателските организации да получат в началото на следващата седмицата за съгласуване преработен вариант на програмата за икономическа трансформация. По време на заседанието на Националния икономически съвет, АИКБ предложи спешно прехвърляне на изграждането и управлението на Единна входна точка (ЕВТ) за подаване на икономическа информация от Агенция по вписванията към Националния статистически институт. Така чрез свързване на системите на НСИ, НАП и Агенция по вписванията бизнеса ще подава годишните си финансови отчети на едно-единствено място, при това безплатно. АИКБ отчита, че създаването на тази Единна входна точка би допринесло за намаляване на административната тежест върху бизнеса и съответно за подобряване на бизнес климата в страната. За да бъде насърчено икономическото възстановяване, АИКБ предложи България да подкрепи направеното предложение на Европейската комисия за удължаване на Временната рамка за държавни помощи до 30.06.2022 г.