Новини

Европейската комисия анонсира структурираното на нов Социален фонд за климата

Европейската комисия анонсира структурираното на нов Социален фонд за климата (СФК)- https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:52021PC0568 . Той ще е част от пакета „Подготвени за цел 55“ („Fit for 55“), чийто цели са до 2030 г. ЕС да намали вредните емисии с 55%, а до 2050 г. те да бъдат сведени до нула.

Комисията предлага отделна система за търговия с въглеродните емисии. Тя ще генерира приходи, но и разходи, които ще са най-високи за най-уязвимите групи от обществото. Поради тази причина се инициира и социалния механизъм, който да компенсира всички възможни неблагоприятни ефекти. Целта му е да се адресират социалните въздействия върху уязвимите групи в ЕС, произтичащи от новата търговия с емисии. Такива са домакинства, потребители на транспорт и микропредприятията. Фондът ще започне да функционира една година преди влизането в сила на новата система за търговия с емисии, т.е. от 2025 г.

Бюджетът на Фонда ще се равнява на сума, еквивалентна на 25% от очакваните приходи от търговията с емисии в строителния сектор и автомобилния транспорт за периода 2026-2032 г. и ще осигури 72.2 млрд. евро финансиране, чрез изменение на настоящата Многогодишната финансова рамка (МФР), както ще генерира и средства за МФР за периода 2028-2032 г. Европейското финансиране ще се удвои с национално съфинансиране от 50%, като бюджетът на Фонда ще достигне 144.4 млрд. евро предназначени за социално справедлив преход. Държавите -членки ще имат възможност да инвестират във Фонда печалбата от търговията си с емисии от строителния и транспортния сектор.

По Социалния фонд за климата допустими за финансиране ще са мерки за енергийна ефективност и реновации на сгради, декарбонизиране на системи за отопление и охлаждане, включително интегриране на ВЕИ, както и такива за по-чист обществен транспорт и споделени решения за мобилност. Освен тези мерки, по Фонда се предвижда и директна подкрепа за уязвими домакинства.

СФК ще е на директно управление на ЕК. За достъп до него, всяка държава-членка ще следва до средата на 2024 г. да представи свой Социален план за климата (СПК). Планът ще премине през процедура на одобрение от ЕК и ще се изпълнява подобно на Плановете за възстановяване и устойчивост. Плащания към държавите -членки ще са въз основа на изпълнени цели, като страните с по-ниски доходи ще получават повече.

Докладването на изпълнението на СПК към Комисията ще се извършва на всеки две години. Чрез делегиран акт ще се одобрява напредъка по Плановете. Комисията ще осъществява и текущ мониторинг, и ще докладва за резултатите от тях два пъти, през 2028 г. и 2033 г. на Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейския икономически и социален съвет и Комитета на регионите.

Разпределението на средствата по СФК ще става чрез прилагането на два критерия: 1) БНД на жител и 2) справяне с предизвикателствата пред енергийната и транспортната бедност (уязвими потребители на транспорт от дела на населението, изложено на риск от бедност в селските райони; уязвимост в потреблението на енергия – енергийно бедни домакинства просрочили задълженията си за комунални услуги). Плащанията на средствата от СКФ към държавите- членки ще се извършват два пъти годишно, въз основа на изпълнени етапни цели, предварително заложени в СПК.