Новини

Съветът за развитие при Министерския съвет, който се председателства от премиера Стефан Янев, проведе заседание

Съветът за развитие при Министерския съвет, който се председателства от премиера Стефан Янев, проведе заседание. Дневният ред включваше предложение за правила за работа на Координационния комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие: България 2030. Втората точка от дневния ред на заседанието касаеше  предложения за нови инвестиционни проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за държавни заеми и/или се предлага издаване на държавна гаранция през 2022 г. В резултат от своята работа Съветът за развитие одобри предложените по точка първа от дневния ред правила за работа на Координационния комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие: България 2030.

Съгласно приетите правила за работа на Координационния комитет негов председател е министърът на финансите, за членове са определени заместник-министри от всички министерства в състава на правителството, началникът на политическия кабинет на заместник министър-председателя по управление на европейските средства, както и председателят на НСИ.

Предмет на дейността на Комитета е осигуряването на подготовката, изпълнението и отчитането на тригодишния план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030 и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението.

Комитетът е натоварен също със задачата да изготви финален отчет на Националната програма за развитие: България 2020, съдържащ се в първия тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2030. Същевременно Комитетът има ангажимент да предоставя информация относно изпълнението на секторните стратегически документи и приноса им към изпълнението на двете национални програми за развитието на България – 2020 и 2030. Комитетът също така следи за напредъка при постигането на целите, приоритетите и хоризонталните политики в двата документа, както и изготвя препоръки за коригиращи мерки при неизпълнение на програмите или части от тях и докладва на Съвета за развитие, към който функционира Координационният комитет. По втората точка от дневния ред на заседанието бе решено Съветът за развитие да предложи в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. Министерският съвет да не включва нови инвестиционни проекти, за чието финансиране се предвижда сключване на споразумения за държавни заеми и/или се предлага издаване на държавна гаранция през 2022 г. В хода на заседанието заместник-министърът на финансите Ивайло Христов, заместващ министъра на финансите днес, докладва, че в рамките на нормативно определения срок няма подадени заявки за инвестиционни проекти, на базата на което бе взето решението на Съвета за развитие по темата.

Съветът за развитие при Министерския съвет е създаден с Постановление №110 на правителството от 3 юни 2010 г. Негов председател е премиерът, а членове са заместник министър-председателите и всички министри. Секретар на съвета е началникът на политическия кабинет на министър-председателя.

Сред по-важните функции на Съвета за развитие са: координация, мониторинг и контрол на разработването, изпълнението и отчитането на управленската програма на правителството и нейните актуализации. Друга задача е да разглежда стратегически въпроси и документи, включително тези, които са предмет на обсъждане в други съвети, и да ги предлага за приемане или за одобряване от Министерския съвет. Съветът за развитие организира и координира управлението, наблюдението, контрола и отчитането на изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 и Националната програма за развитие: България 2030.