ОП на КСБ

ОП Благоевград отчете дейността си

Галя Христова, ОП

на КСБ - Благоевград

Редовното Общо годишно отчетно събрание на ОП на КСБ – Благоевград, се проведе на 30 септември. Седем от общо 87 членове се събраха в офиса на структурата, за да отчетат изминалата 2020 г. и да начертаят посоките на идващата 2022 г. На заседанието присъства Николай Влахов, член на Контролния съвет (КС) на КСБ. Дневният ред започна с отчетите за дейността на председателя на Областния съвет и на ОблС за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., както и на изпълнението на плана за приходи и разходи за същия период. Присъстващите бяха запознати с документите от инж. Стефан Стоев, председател на ОП Благоевград. Той отбеляза, че епидемичната обстановка през 2020 г. е възпрепятствала провеждането на мероприятия, но ОП Благоевград е успяло да реализира такива под различни форми с дистанционно обучение, както и неприсъствени заседания на ОблС. Председателят на КС Никола Шимбов също изнесе доклад. След което Общото събрание освободи от отговорност председателя и ОблС за дейността им през 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г. Прие се план-програма за работата на ОП Благоевград през 2022 г., която следва поставените цели от Камарата, и план-сметката за реализирането й. Дневният ред беше допълнен с разглеждане на пропуски в нормативната уредба по Закона за устройство на територията. Взе се решение да се изпрати писмо до община Благоевград във връзка с разглеждания проблем.