Новини

ОП Добрич с идея да издаде книжка за историята си

Росица Костадинова,

ОП на КСБ - Добрич

На 30 септември ОП на КСБ – Добрич, проведе своето редовно Общо годишно отчетно събрание. На него присъстваха 21 фирми членове на местната структура. Заседанието започна с отчет на председателя и на Областния съвет (ОблС) за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 г. Равносметката направи председателят на ОП на КСБ – Добрич, инж. Димитър Костов. В доклада за неговата дейност той не пропусна да благодари на компаниите, отзовали се на инициативата за подпомагане на МБАЛ – Добрич, на която е дарена сумата от 3600 лв. във връзка с пандемията. За отчетния период ОблС е провел две заседания. Той е взел решение да се проведат срещи с кметовете на общините от областта, на които да се обсъдят възможностите за работа на фирмите членове на ОП в строителните програми на местните власти. В началото на 2020 г. са направени срещи с кметовете на Генерал Тошево и на Шабла. След него бе изнесен и отчетът за изпълнението на плана за приходите и разходите на ОП Добрич за изминалия период. Лариса Димитрова, член на Контролния съвет и управител на „Прогрес 99“ ООД, представи кратък отчет за дейността на КС. С явно гласуване Общото събрание реши да освободи от отговорност председателя и членовете на ОблС и КС за отчетния период. Без забележки присъстващите приеха плана за дейността и план-сметката за 2022 г. на ОП на КСБ - Добрич. При обявяването на точка „Разни” Лариса Димитрова направи предложение да се издаде книжка за историята на ОП на КСБ - Добрич. Събранието взе единодушно решение на следващото заседание на Областния съвет Димитрова да представи количествено-стойностна сметка за реализиране на идеята, която да бъде съгласувана с централното управление на КСБ. След изчерпването на дневния ред събранието беше закрито и в неформална обстановка присъстващите дискутираха проблемите в бранша, продължаващата пандемична обстановка и драстичното увеличение на цените на строителните материали.