ОП на КСБ

Структурата на КСБ в Хасково ще си взаимодейства активно с професионалните гимназии

Стела Бинчева,

ОП на КСБ - Хасково

Общото годишно отчетно събрание на Областното представителство на КСБ в Хасково се състоя на 5 октомври в заседателната зала на офиса на местната структура. То бе открито от зам.-председателя на ОП Хасково и член на ОблС инж. Анушка Вальова-Колева („Анико ЕООД“). Заседанието протече по предварително обявения дневен ред. Представени и приети бяха отчетите и докладите за 2020 г. на председателя, ОблС и Контролния съвет. Взе се решение за освобождаване от отговорност на органите на управление на ОП. Членовете на ОП Хасково бяха запознати с плана за дейността на структурата за 2022 г. и проекта на план-сметката за догодина. Присъстващите обсъдиха предложения за развитието и работата на фирмите от бранша. Дискутира се темата, че строителните компании трябва да бъдат обединени в исканията си, които да бъдат чути от ръководните органи на Камарата, а тя от своя страна да защитава интересите им. От ОП Хасково считат, че трябва да се акцентира на проблемите на малките фирми, които срещат много затруднения в момента, и да им се предостави по-висока представителност в КСБ на национално ниво. Коментирано беше и че провеждането на работни срещи трябва да стане практика, за да се поставят проблемите и да се търсят общи предложения за решения. Участниците в срещата заявиха, че е необходимо да има по-чести срещи и дискусии с председателите на областните структури на КАБ, КИИП и др., на които да се обсъждат проблеми, свързани със строителството. Обърна се внимание, че е важно да има и повече дейности за привличане и мотивиране на ученици да продължат образованието си в строителни специалности в средните и във висшите училища. Активното взаимодействие с професионалните гимназии, стимулирането на обучаващите се строителни кадри ще бъде в интерес на развитието на бранша, който на този етап почти губи своята популярност, бяха категорични присъстващите.