ОП на КСБ

Активна година с много обучения отчете Общото събрание на ОП на КСБ в Перник

Инж. Елена Симеонова,

ОП на КСБ – Перник

5 нови фирми са вписани в Областното представителство на КСБ в Перник през 2020 г. Толкова обаче са и отписаните и така бройката на членовете се запазва 69. Това съобщи председателят инж. Емилия Митова на редовното годишно Общо събрание на 29 септември. В него като гост и представител на Изпълнителното бюро на Камарата се включи инж. Иван Моллов, управител на фирмата „Райкомерс Конструкшън“. В доклада за дейността инж. Митова посочи, че за отчетния период  в ОП Перник са проведени няколко обучения. 36 човека от 22 фирми са преминали курс по Закона за безопасни условия на труд за длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, координатори по безопасност и здраве в строителството и контрол върху качеството на изпълнение на дейностите. Онлайн курс на тема „Eлектронни обществени поръчки“ са преминали 13 души от 10 фирми, а за професия „строителен техник“ със специалност „Строителство и архитектура“  са получили свидетелства 4 човека от 4 фирми. На присъстващите бе предоставена обобщена информация, с която Камарата чрез Областните си представителства е съдействала строителите да получават ясна и навременна представа за възможностите за облекчаване на бизнеса в условията на пандемията от COVID-19, изменения и допълнения към законовите уредби, касаещи сектор „Строителство“.  За поредна година беше отчетена по-слаба ангажираност към събитията на ОП, но въпреки това набелязаните основни цели и задачи са постигнати. Инж. Митова призова строителите за по-голяма активност при анкетиране. Същото направи и гостът инж. Иван Моллов, който посочи, че единствено ако проблемите на фирмите по места стигат до централата на КСБ, те може да се решават. Инж. Красимир Мирчев, председател на Контролния съвет на ОП Перник, в доклада си окачестви като добро стопанисването на имуществото и разходването на финансовите средства и така Общото събрание гласува единодушно освобождаване от отговорност на председателя и  членовете на ОблС и КС на ОП Перник за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Инж. Таня Каменова, член на Областния съвет и на Комисията по ЦПРС, като председател на събранието запозна присъстващите с план-сметката и заложените дейности на ОП Перник за 2022 г. В добавената към дневния ред точка „Разни“ строителите единодушно приеха решение да се съберат за професионалния празник - Димитровден, ако епидемичната обстановка го позволява.